Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Informację opublikowano: 2017-04-06

 

 

 

Sprawa znak: 141.2711.6.2017                                                                                           Kraków, dnia 05.04.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na sukcesywne dostaw komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 49214-2017
z dnia 22.03.2017r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 648 866,80 zł brutto, w tym:

na część 1 przedmiotu zamówienia: 510 212,50 zł brutto

na część 2 przedmiotu zamówienia: 138 654,30 zł brutto

 

CZĘŚĆ 1

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Okres gwarancji

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Termin dostawy

Warunki płatności

1

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

438 120,00 zł

Komputer przenośny N1: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N2: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N3: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N4: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

10 dni roboczych

(max. 10 dni robocze)

od otrzymania zapotrzebowania

Płatności nastąpią

w terminie

do 21 dni zgodnie

z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

KOMPUTRONIK Biznes Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Adres do korespondencji:

ul. Walerego Sławka 3A

30-633 Kraków

486 920,00 zł

Komputer przenośny N1: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N2: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N3: 36 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N4: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

7 dni roboczych

(max. 10 dni robocze)

od otrzymania zapotrzebowania

Płatności nastąpią

w terminie

do 21 dni zgodnie

z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

486 100,00 zł

Komputer przenośny N1: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N2: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N3: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Komputer przenośny N4: 48 miesięcy (min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu dostawy

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

7 dni roboczych

(max. 10 dni robocze)

od otrzymania zapotrzebowania

Płatności nastąpią

w terminie

do 21 dni zgodnie

z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 2

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Okres gwarancji

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Termin dostawy

Warunki płatności

1

OPTISERW Kraków Jarosław Pogwizd

ul. Królowej Jadwigi 31

33-300 Nowy Sącz

78 560,10 zł

Urządzenie wielofunkcyjne UW1:

24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Urządzenie wielofunkcyjne UW2:

24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Urządzenie wielofunkcyjne UW3:

24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

7 dni roboczych

(max. 10 dni robocze)

od otrzymania zapotrzebowania

 

 

Płatności nastąpią

w terminie

do 21 dni zgodnie

z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

68 836,95 zł

Urządzenie wielofunkcyjne UW1:

 24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Urządzenie wielofunkcyjne UW2:

24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Urządzenie wielofunkcyjne UW3:

 24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

2 dni roboczych

(max. 10 dni robocze)

od otrzymania zapotrzebowania

 

 

Płatności nastąpią

w terminie

do 21 dni zgodnie

z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

52 890,00 zł

Urządzenie wielofunkcyjne UW1:

 24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Urządzenie wielofunkcyjne UW2:

24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Urządzenie wielofunkcyjne UW3:

24 miesięcy (min. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu dostawy

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

7 dni roboczych

(max. 10 dni robocze)

od otrzymania zapotrzebowania

 

Płatności nastąpią

w terminie

do 21 dni zgodnie

z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum