Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa drukarek laserowych i skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.22.2017

Informację opublikowano: 2017-05-19

Sprawa znak: 141.2711.22.2017       

  Kraków, dnia 19.05.2017r.                                             

Nr wew. pisma: 141.2711.22.2017/2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę drukarek laserowych oraz skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ogłoszonego w BZP nr 505351-N-2017 w dniu 10.05.2017r.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji

termin realizacji dostawy

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
59 792,05 zł brutto z podziałem na części:

część 1: 52 248,72 zł

część 2:  7 543,33 zł

 

 

 

 

 

1

„ARSO-SERWIS”

Przedsiębiorstwo Usługowe

ul. Domańskiego 7/1

71-312 Szczecin

część 1:
28 543,15zł brutto

21 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

część 1:

Drukarka laserowa D1: 36 miesięcy

Drukarka laserowa D2: 36 miesięcy

 Drukarka laserowa D3: 36 miesięcy

część 1:

do 4 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT

2

PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o. o.

al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

 

część 1:
28 905,00zł brutto

21 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

część 1:

Drukarka laserowa D1: 36 miesięcy

Drukarka laserowa D2: 36 miesięcy

Drukarka laserowa D3: 36 miesięcy

część 1:

do 4 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT

3

Komputronik Biznes
Sp. z o. o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

część 1:
39 298,50zł brutto

 

21 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

część 1:

Drukarka laserowa D1: 48 miesięcy

Drukarka laserowa D2: 48 miesięcy

Drukarka laserowa D3: 48 miesięcy

część 1:

do 4 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT

4

SUNTAR Sp. z o. o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

część 1:
33 210,00zł brutto

21 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

część 1:

Drukarka laserowa D1: 48 miesięcy

Drukarka laserowa D2: 48 miesięcy

Drukarka laserowa D3: 48 miesięcy

część 1:

do 4 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT

 

5

OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd

ul. Królowej Jadwigi 31

33-300 Nowy Sącz

część 1:
38 437,50 zł brutto

 

część 2:
6 186,65 zł brutto

21 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

część 1:

Drukarka laserowa D1: 48 miesięcy

Drukarka laserowa D2: 48 miesięcy

Drukarka laserowa D3: 48 miesięcy

 

część 2:

Skanery S1: 36 miesięcy

 

 

część 1:

do 4 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT

część 2:

do 4 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum