Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-05-31

Sprawa znak: 141.2711.41.2017

pismo nr 141.2711.41.2017/5

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 507910-N-2017 z dnia 15.05.2017r.oraz zmienionego w dniach 19.05.2017 w BZP pod numerem 85745 – 2017 i w dniu 23.05.2017 w BZP pod numerem 87001-2017.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 30.05.2017 r.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

Termin płatności

Sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu:

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

 

Kwota przeznaczona na zamówienie: 331 660,27 zł brutto z podziałem na części:

  • część I: 4 822,08 zł
  • część II: 41 904,17 zł
  • część III: 18 438,52 zł
  • cześć IV: 22 509,80 zł
  • część V: 17 055,46 zł
  • część VI: 9 641,43 zł
  • część VII: 124 088,26 zł
  • część VIII: 93 200,55 zł

 

 

 

 

1.

BioTech Poland Sp.z.o.o
 Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Część 1: 8 147,52 zł

Część 4: 12 553,38 zł

Część 7: 140 025,66 zł

Część 1: 30 dni

Część 4: 30 dni

Część 7: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 7 dni roboczych

Część 4: 7 dni roboczych

Część 7: 7 dni roboczych

2.

Diag-Med Grażyna Konecka
ul. Stanisława 50
05-800 Warszawa

Część 1: 10 686,98 zł

Część 1: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 2 dni robocze

3.

Immunogen Polska Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 16B/104
02-904 Warszawa

Część 4: 15 328,26 zł

Część 6: 6 150,00 zł

 

Część 4:30 dni

Część 6:30 dni

 

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 4: 2 dni robocze

Część 6: 2 dni robocze

4.

Polgen Sp. z o.o. - S.K.
ul. Puszkina 80
92-516 Łódź

Część 1: 18 125,28 zł

Część 4: 17 717,39 zł

Część 6: 12 082,51 zł

Część 7: 15 130,28 zł

Część 1: 30 dni

Część 4: 30 dni

Część 6: 30 dni

Część 7: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 2 dni robocze

Część 4: 2 dni robocze

Część 6: 2 dni robocze

Część 7: 2 dni robocze

5.

Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka,A.Wencław
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź

Część 1:  3 607,20 zł

Część 5: 16 740,00 zł

Część 7: 183 735,45 zł

Część 1: 30 dni

Część 5: 30 dni

Część 7: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 4 dni robocze

Część 5: 4 dni robocze

Część 7: 5 dni roboczych

6.

Sarstedt Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25

Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice

Część 5: 21 771,00 zł

Część 5: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 5: 3 dni robocze

7.

CytoGen-Polska Sp. z.o.o.
ul. S. Kuropatwińskiej 2
95-100 Zgierz

Część 1: 4 551,00 zł

Część 4: 13 394,70 zł

Część 5: 11 377,50 zł

Część 1: 30 dni

Część 4: 30 dni

Część 5: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 5 dni roboczych

Część 4: 5 dni roboczych

Część 5: 3 dni robocze

8.

Profilab S.C.
W.Stachura;J.Holli;A.Wiącek-Żychlińska
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa

Część 1: 3 823,20 zł

Część 1: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 3 dni robocze

9.

Biokom Systems M.Sidor Sp.J.
ul. Wspólna 3
05-090 Janki

Część 1:  6 703,50 zł

Część 4: 13 937,13 zł

Część 5: 13 253,25 zł

Część 6: 10 470,43 zł

Część 7: 40 938,83 zł

Część 1: 30 dni

Część 4: 30 dni

Część 5: 30 dni

Część 6: 30 dni

Część 7: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 10 dni roboczych

Część 4: 10 dni roboczych

Część 5: 10 dni roboczych

Część 6: 10 dni roboczych

Część 7: 10 dni roboczych

10.

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

Część 7:  129 365,25 zł

Część 7: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 7: 3 dni robocze

11.

Smartlab S.C.
ul. Jana Pawła II 67, Zelków
32-083 Bolechowice

Część 5: 11 045,95 zł

Część 7: 114 684,03 zł

Część 8: 50 862,75 zł

Część 5: 30 dni

Część 7: 30 dni

Część 8: 30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 5: 5 dni roboczych

Część 7: 5 dni roboczych

Część 8: 5 dni roboczych

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum