Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.17.2017

Informację opublikowano: 2017-06-02

Sprawa znak: 141.2711.17.2017                                                                                                                                                                                       Kraków, 02.06.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 510132-N-2017 w dniu 17.05.2017 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 285 684,41 zł brutto w tym:

kwota przeznaczona na realizację części 1 przedmiotu zamówienia: 235 123,53 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację części 2 przedmiotu zamówienia: 30 760,88 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację części 3 przedmiotu zamówienia: 19 800,00 zł brutto

 

CZĘŚĆ 1:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin płatności faktur

Warunek dodatkowo punktowany:

Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę

(maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego)

Termin wykonania przedmiotu umowy

Warunki płatności

1

Netia S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

120 645,83 zł

30 dniowy termin płatności faktur

 

 

 

 

czas usunięcia awarii do 1 godziny zegarowej od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

Świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz usług dostępu do internetu w okresie  24 miesiący lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, termin ten ulegnie zmianie. Zamawiający informuje, iż dla jednostki UJ CM - Kraków, 31-115, ul. Plac Sikorskiego 2 m 9; numer analogowy 426 41 17 i internet DSL , świadczenie usług w okresie 23 miesięcy od dnia 31.08.2017 r.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

148 183,52 zł brutto

30 dniowy termin płatności faktur

 

 

 

czas usunięcia awarii do 12 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

Świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz usług dostępu do internetu w okresie  24 miesiący lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, termin ten ulegnie zmianie. Zamawiający informuje, iż dla jednostki UJ CM - Kraków, 31-115, ul. Plac Sikorskiego 2 m 9; numer analogowy 426 41 17 i internet DSL , świadczenie usług w okresie 23 miesięcy od dnia 31.08.2017 r.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część 2

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin płatności faktur

Warunek dodatkowo punktowany:

Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę

(maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego)

Termin wykonania przedmiotu umowy

Warunki płatności

1

Netia S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

30 907,44 zł brutto

30 dniowy termin płatności faktur

czas usunięcia awarii do 1 godziny zegarowej od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

Świadczenie usług dostępu do internetu w okresie 24 miesiący lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, termin ten ulegnie zmianie.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część 3

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin płatności faktur

Warunek dodatkowo punktowany:

Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę

(maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego)

Termin wykonania przedmiotu umowy

Warunki płatności

1

CYBERNET WMW

Wojciech Woch

ul. Krakowska 172

32-080 Zabierzów

14 116,71 zł brutto

30 dniowy termin płatności faktur

czas usunięcia awarii do 3 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

Świadczenie usług dostępu do internetu - Morawica, 32-084, Morawica 356; Internet 10/10 Mbit/s, w okresie 23 miesiący lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01 września 2017 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, termin ten ulegnie zmianie.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

Netia S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

14 060,13 zł brutto

30 dniowy termin płatności faktur

czas usunięcia awarii do 1 godziny zegarowej od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

Świadczenie usług dostępu do internetu - Morawica, 32-084, Morawica 356; Internet 10/10 Mbit/s, w okresie 23 miesiący lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01 września 2017 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, termin ten ulegnie zmianie.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum