Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawa i uruchomienie zaawansowanych symulatorów pacjenta i symulatorów do nauki zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.90.2016

Informację opublikowano: 2016-10-24

Sprawa znak 141.2711.90.2016     
Kraków, dnia 20.10.2016r.                                                          

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2016/S 176-315845 w dniu 13.09.2016 r. na: „Dostawy i uruchomienia zaawansowanych symulatorów pacjenta i symulatorów do nauki zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński  w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 1 427 132,10 zł brutto, w tym:

na część 1: 452 965,95 zł brutto,
na część 2: 528 248,10 zł brutto,
na część 3: 202 396,50 zł brutto,      
na część 4: 243 521,55 zł brutto.

Część 1 przedmiotu zamówienia: 452 965,95 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin dostawy

Ilość licencji oprogramowania do pisania scenariuszy

Warunki płatności

1.

Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 6,

40-241 Katowice

281 670,00 zł

48 miesięcy

do 30 dni

40

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

Medline Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 17,

65-410 Zielona Góra

447 843,00 zł

48 miesięcy

do 30 dni

4

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

Reago Group Sp. z o. o.

ul. Wróbla 57, 02-736 Warszawa

362 850,00 zł

36 miesięcy

do 45 dni

40

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część 2 przedmiotu zamówienia: 528 248,10 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin dostawy

Ilość licencji oprogramowania do pisania scenariuszy

Warunki płatności

1.

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 6,

40-241 Katowice

416 970,00 zł

48 miesięcy

do 30 dni

40

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

Medline Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17,

65-410 Zielona Góra

677 902,20 zł

48 miesięcy

do 30 dni

4

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część 3 przedmiotu zamówienia: 202 396,50 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin dostawy

Ilość licencji oprogramowania do pisania scenariuszy

Warunki płatności

1.

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 6,

40-241 Katowice

121 770,00 zł

48 miesięcy

do 30 dni

40

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część 4 przedmiotu zamówienia: 243 521,55 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin dostawy

Parametry techniczne dodatkowo punktowane

Warunki płatności

1.

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6,

40-241 Katowice

115 005,00 zł

48 miesięcy

do 30 dni

 

W zakresie symulatora dziecka:

- możliwości programowania sinicy: NIE

- możliwości zastosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy: NIE

W zakresie symulatora niemowlęcia:

- możliwość programowania sinicy: NIE

- możliwość treningu rękoczynu Sellicka: NIE

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

Reago Group Sp. z o.o.

ul. Wróbla 57, 02-736 Warszawa

219 186,00 zł

24 miesiące

do 45 dni

W zakresie symulatora dziecka:

- możliwości programowania sinicy: TAK

- możliwości zastosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy: NIE

W zakresie symulatora niemowlęcia:

- możliwość programowania sinicy: TAK

- możliwość treningu rękoczynu Sellicka: NIE

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum