Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawa wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.96.2016

Informację opublikowano: 2016-11-07

 

 

Sprawa znak 141.2711.96.2016                                                                                                       Kraków, 07.11.2016 r.                                                                                                                                                                                                                     

 

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 w dniu 27.09.2016 r. na „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,

 

                Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto 516 851,95 zł, w tym:

na I część zamówienia:       37 685,92 zł                                                        na V część zamówienia:     28 243,11 zł

na II część zamówienia:      94 536,98 zł                                                        na VI część zamówienia:    3 199,88 zł

na III część zamówienia:     35 246,80 zł                                                        na VII część zamówienia:   15 268,40 zł

na IV część zamówienia:    299 688,11 zł                                                      na VIII część zamówienia:  2 982,75 zł  

 

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Medline Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

22 863,24 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

"FANTOM" Firma Wielobranżowa         mgr Antoni Miętkiewicz

ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin

22 699,65 zł

12 miesięcy

do 46 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Medline Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

46 924,50 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

"FANTOM" Firma Wielobranżowa         mgr Antoni Miętkiewicz

ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin

43 911,00 zł

12 miesięcy

do 46 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część III przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Medline Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

25 780,80 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

"FANTOM" Firma Wielobranżowa         mgr Antoni Miętkiewicz

ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin

24 612,30 zł

12 miesięcy

do 46 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

Część IV przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Medline Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

227 682,84 zł

30 miesięcy

do 49 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część V przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

"FANTOM" Firma Wielobranżowa         mgr Antoni Miętkiewicz

ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin

21 018,24 zł

12 miesięcy

do 46 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część VI przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

2 398,50 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

Część VII przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

7 134,00 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

Medline Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

21 525,00 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

Część VIII przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

2 091,00 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

Medline Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

2 583,00 zł

30 miesięcy

do 35 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

"FANTOM" Firma Wielobranżowa         mgr Antoni Miętkiewicz

ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin

2 950,77 zł

12 miesięcy

do 46 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

                                                                                                         

                Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum