Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dzierżawa urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-12-07

Sprawa znak 141.2711.112.2016

Kraków, 07.12.2016 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) na dzierżawę urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 349992 - 2016 w dn. 23.11.2016r.

Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto 158 817,60, w tym:

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia – 122 212,80 zł brutto

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia – 36 604,80 zł brutto

Część 1

Lp.

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunek dodatkowo punktowany:

Wiek urządzeń kserograficznych

Warunek dodatkowo punktowany:

Czas naprawy urządzeń (max 48 godzin)

Termin realizacji zamówienia

 

Termin płatności faktury

Warunki płatności

1

Firma Handlowo-Usługowa
„Tadan” s.c. T. Bończyk,
M. Jureczko
ul. Radomska 15
40-757 Katowice

 

 

63 763,20 zł brutto

 

 

2015r.

 

w ciągu 24 godzin licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną (licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku)

w terminie do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

 

do 21 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

KSERKOP Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 60
31-404 Kraków

 

 

74 390,40 zł brutto

 

 

2013-2014

w ciągu 24 godzin licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną (licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku)

w terminie do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

 

do 21 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

ESTEBE Helena Sencio, Jerzy Sencio, Artur Stopka s.c.
ul. Kącik 5/1
30-549 Kraków

76 161,60 zł brutto

2015r.

w ciągu 24 godzin licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną (licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku)

w terminie do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

 

do 21 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część 2

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunek dodatkowo punktowany:

Wiek urządzenia kserograficznego

Warunek dodatkowo punktowany:

Czas naprawy urządzenia (max 48 godzin)

Termin realizacji zamówienia

 

Termin płatności faktury

Warunki płatności

1

Firma Handlowo-Usługowa „Tadan” s.c. T. Bończyk,
M. Jureczko

ul. Radomska 15

40-757 Katowice

 

 

18 892,80 zł brutto

 

 

2015r.

 

w ciągu 24 godzin licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną (licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku)

w terminie do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

 

do 21 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

KSERKOP Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 60

31-404 Kraków

 

 

22 435,20 zł brutto

 

 

2013-2014

w ciągu 24 godzin licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną (licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku)

w terminie do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

 

do 21 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

ESTEBE Helena Sencio, Jerzy Sencio, Artur Stopka s.c.

ul. Kącik 5/1

30-549 Kraków

23 025,60 zł brutto

2015r.

w ciągu 24 godzin licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną (licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku)

w terminie do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

 

do 21 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

                                              

                Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum