Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych: Access Medicine, Access Surgery, BMJ Journals, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-12-28

Sprawa znak 141.2711.122.2016

Kraków, 28.12.2016 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) na dostęp do baz danych: Access Medicine, Access Surgery, BMJ Journals, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 369656 - 2016 z dnia 19.12.2016.

 

Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto 372 425,80, w tym:

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia – 101 029,43 zł brutto

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia – 35 592,26 zł brutto

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia – 62 890,80 zł brutto

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia – 16 525,88 zł brutto

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia – 2 021,23 zł brutto

- kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia – 154 366,20 zł brutto

 

Część 1

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin płatności faktury

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

ABE-IPS Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 37A

00-855 Warszawa

 

 

cz. 1 – 24 041,41 USD/ 101 586,98 zł brutto

 

cz. 2 – 8 469, 69 USD/ 35 788, 68 zł brutto

 

cz. 3 – 10 065,09 GBP/ 53 004,78 zł brutto

 

cz. 4 – 3 972,90 USD/ 16 787,49 zł brutto

 

cz. 5 – 437,88 EUR/  1 933,55 zł brutto

 

cz. 6 – 37 480,56 USD/ 158 374,11 zł brutto

 

dla części 1 przedmiotu zamówienia: 30 dniowy* termin płatności faktury,

 

dla części 2 przedmiotu zamówienia: 30 dniowy* termin płatności faktury,  

 

dla części 3 przedmiotu zamówienia: 30 dniowy* termin płatności faktury,

 

dla części 4 przedmiotu zamówienia: 30 dniowy* termin płatności faktury,

 

dla części 5 przedmiotu zamówienia: 30 dniowy* termin płatności faktury,

 

 

dla części 6 przedmiotu zamówienia: 30 dniowy* termin płatności faktury,

 

  dla części 1 przedmiotu zamówienia:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.

  dla części 2 przedmiotu zamówienia:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.

 dla części 3 przedmiotu zamówienia:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.

 dla części 4 przedmiotu zamówienia:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.

 dla części 5 przedmiotu zamówienia:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.

 dla części 6 przedmiotu zamówienia:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum