Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przewozu osób uczestniczących w rehabilitacji. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo – badawczego „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”.

Informację opublikowano: 2017-01-10

Sprawa znak 141.2711.131.2016                                                                                                                                                                                                              Kraków, 10.01.2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 738-2017 w dniu 02.01.2017 r. w zakresie przewozu osób uczestniczących w rehabilitacji. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo – badawczego „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”.

                Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto 18 471,20 zł, w tym:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunek dodatkowo punktowany:

Czas oczekiwania na podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii

Termin realizacji zamówienia

 

 

 

Warunki płatności

1

OES Sp. z o.o.

Morawica 236

32-084 Morawica

 

 

6 600,17 zł brutto

 

 

do 10 minut po zatrzymaniu pojazdu

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia 2017 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

MAL-BUS Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna

Czułów 16

32-060 Liszki

 

8 161,56 zł brutto

 

 

 

do 10 minut po zatrzymaniu pojazdu

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia 2017 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

Firma Usługowo-Handlowa

„ADAM-TOURS”

ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

 

12 438,36 zł brutto

 

do 10 minut po zatrzymaniu pojazdu

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia 2017 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

                                                                                                                      

                Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum