Treść ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2017-06-09Ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12 , 31008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, , e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, , faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie do siedziby Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia.
Numer referencyjny: 141.2711.24.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień powtarzających w zakresie napraw urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy, które zostały ujawnione w wyniku przeglądów lub zgłoszonych przez Zamawiającego, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia przewidzianego na naprawy, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju usługi – dla danej części zamówienia oddzielnie (tj. cz. I, III, VI).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku, a ocena jego spełnienia będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. 1.2.1 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest: a) dla części 1 nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto, (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)). b) dla części 2 nie mniejsza niż 50.000.00 złotych brutto, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN)). c) dla części 3 nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto, (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)). d) dla części 4 nie mniejsza niż 5.000,00 złotych brutto, (słownie: pięć tysięcy złotych (PLN)). e) dla części 5 nie mniejsza niż 30.000,00 złotych brutto, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych (PLN)). f) dla części 6 nie mniejsza niż 80.000,00 złotych brutto, (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych (PLN)). g) dla części 7 nie mniejsza niż 10.000,00 złotych brutto, (słownie: dziesięć tysięcy złotych (PLN)). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia. dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 2 osobami posiadającymi łącznie stosowne kwalifikacje do wykonywania powierzonych prac, tj.: a) świadectwa kwalifikacyjne (numer świadectwa oraz termin ważności) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: punkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.) b) świadectwo kwalifikacji dla firmy (numer świadectwa oraz termin ważności) lub personelu świadczącego usługi w zakresie: naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, ustawa f-gazowa zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, ) – tzw. „Ustawa F-gazowa” lub równoważne. c) posiadające certyfikaty serwisowe (lub równoważne dokumenty) wystawione na firmę lub osoby wyznaczone do realizacji usługi przez producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli w Polsce w zakresie urządzeń objętych gwarancją, tj.: - dla części II – centrale wentylacyjne Swegon - dla części IV – klimatyzatory: MDV, Panasonic, Fujitsu, Gree, LG, Daikin - dla części V – urządzenia VRV Fujitsu - dla części VII – centrale wentylacyjne: Clima Produkt, Frapol Onyx; klimatyzatory i agregaty chłodnicze: MDV, LG, Toshiba. Kopie uprawnień zostaną dostarczone przed zawarciem umowy. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał odpowiednio: a) w zakresie części 1 zamówienia - przeglądów i napraw urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej wartości min 120.000,00 złotych brutto świadczonych na rzecz nie więcej niż 3 podmiotów, z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 20.000,00 złotych brutto, b) w zakresie części 2 zamówienia - przeglądów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej wartości min 60.000,00 złotych brutto świadczonych na rzecz nie więcej niż 3 podmiotów, z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 10.000,00 złotych brutto, c) w zakresie części 3 zamówienia - przeglądów i napraw urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej wartości min 120.000,00 złotych brutto świadczonych na rzecz nie więcej niż 3 podmiotów, z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 20.000,00 złotych brutto, d) w zakresie części 4 zamówienia - przeglądów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej wartości min 5.000,00 złotych brutto świadczonych na rzecz nie więcej niż 3 podmiotów, z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 1.000,00 złotych brutto, e) w zakresie części 5 zamówienia - przeglądów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej wartości min 20.000,00 złotych brutto świadczonych na rzecz nie więcej niż 3 podmiotów, z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 5.000,00 złotych brutto, f) w zakresie części 6 zamówienia - przeglądów i napraw instalacji chłodniczych zarządzanych programem PMC-MODULMATIC do obsługi sterowników PMC CP1200 o łącznej wartości min. 70.000,00 brutto świadczonych na rzecz nie więcej niż 3 podmiotów, z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 20.000,00 złotych brutto, g) w zakresie części 7 zamówienia - przeglądów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej wartości min 10.000,00 złotych brutto świadczonych na rzecz nie więcej niż 3 podmiotów, z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 2.000,00 złotych brutto, Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1.3 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości: a) dla części 1 nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto, (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)). b) dla części 2 nie mniejszej niż 50.000.00 złotych brutto, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN)). c) dla części 3 nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto, (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)). d) dla części 4 nie mniejszej niż 5.000,00 złotych brutto, (słownie: pięć tysięcy złotych (PLN)). e dla części 5 nie mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych (PLN)). f) dla części 6 nie mniejszej niż 80.000,00 złotych brutto, (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych (PLN)). g) dla części 7 nie mniejszej niż 10.000,00 złotych brutto, (słownie: dziesięć tysięcy złotych (PLN)). 1.2.1.4 wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, zdolnych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania takimi osobami. (Załącznik C – Wykaz osób) 1.2.1.5 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. (Załącznik D – Wykaz usług);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych b) zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj. 1) zmiana terminu wykonania przeglądów wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, 2) zmiany postanowień umowy związane ze: a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); b) zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie , c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, d) zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, e) zmianą numeru katalogowego materiałów objętych przedmiotem umowy lub ich loga/znaku firmowego, f) zmianą nazwy przedmiotu umowy przez producenta przy zachowaniu ich parametrów, 3) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 4) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

Część nr: 1 Nazwa: Centrale wentylacyjne, Agregaty wody lodowej, Klimatyzatory i agregaty chłodnicze,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, obejmujące każdorazowo następujące czynności: w zakresie I części przedmiotu zamówienia: Centrale wentylacyjne - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - wymiana filtrów tkaninowych - kontrola naciągu pasków klinowych - kontrola łożyskowania wentylatorów /kontrola szumów łożysk / - kontrola mocowań - kontrola pracy przepustnic i siłowników - kontrola zabezpieczeń - kontrola układu AKP - pomiar prądów pobieranych przez wentylatory - kontrola pracy siłowników - pomiar temperatury powietrza przed i za wymiennikami ciepła - zastosowanie środka grzybobójczego w jednostkach wewnętrznych/komory central/ - czyszczenie centrali Agregaty wody lodowej - Sprawdzenie układu czynnika chłodniczego. - Czyszczenie lamel agregatów. - Sprawdzenie ciśnienia i kontrola szczelności w układzie freonowym oraz glikolowym /ewentualne uzup. ubytków / - Kontrola stanu pomp obiegowych. - Sprawdzenie prawidłowości działania sprężarki. - Kontrola parametrów czynnika chłodniczego. - Kontrola szczelności instalacji glikolowej. - Sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych i ich połączeń. - Sprawdzenie stanu i nastaw zabezpieczeń. - Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego. - Dezynfekcja , odgrzybianie wymienników. - Kontrola stanu połączeń hydraulicznych. Klimatyzatory i agregaty chłodnicze - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - czyszczenie zmywalnych filtrów powietrza - czyszczenie paneli wewnętrznych klimatyzatorów - czyszczenie wymienników ,skraplaczy w jednostkach zewnętrznych - czyszczenie wymienników parowników w jednostkach wewnętrznych - pomiar ciśnień czynnika chłodzącego w agregatach zewnętrznych - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza - pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory - sprawdzenie szczelności instalacji freonowej /ewentualne uzup. ubytków / - sprawdzenie drożności instalacji skroplin - kontrola połączeń inst. elektrycznej - dezynfekcja jednostek wewnętrznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin 10,00
kwota za 1 rgb przy naprawach 10,00
gwarancja na wykonane prace naprawcze 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Centrale wentylacyjne z układem chłodzenia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Centrale wentylacyjne z układem chłodzenia - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - wymiana filtrów tkaninowych - kontrola naciągu pasków klinowych - kontrola łożyskowania wentylatorów /kontrola szumów łożysk / - kontrola mocowań - kontrola pracy przepustnic i siłowników - kontrola zabezpieczeń - kontrola układu AKP - pomiar prądów pobieranych przez wentylatory - kontrola pracy siłowników - pomiar temperatury powietrza przed i za wymiennikami ciepła - zastosowanie środka grzybobójczego w jednostkach wewnętrznych/komory central/ - wpis do karty gwarancyjnej - czyszczenie centrali - Sprawdzenie układu czynnika chłodniczego. - Sprawdzenie ciśnienia i kontrola szczelności w układzie freonowym /ewentualne uzup. ubytków / - Kontrola stanu pomp obiegowych. - Sprawdzenie prawidłowości działania sprężarki. - Kontrola parametrów czynnika chłodniczego. - Sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych i ich połączeń. - Sprawdzenie stanu i nastaw zabezpieczeń. - Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego. - Dezynfekcja , odgrzybianie wymienników. - Kontrola stanu połączeń hydraulicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Klimatyzatory, Klimakonwektory

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Klimatyzatory - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - czyszczenie zmywalnych filtrów powietrza - czyszczenie paneli wewnętrznych klimatyzatorów - czyszczenie wymienników ,skraplaczy w jednostkach zewnętrznych - czyszczenie wymienników parowników w jednostkach wewnętrznych - pomiar ciśnień czynnika chłodzącego w agregatach zewnętrznych - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza - pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory - sprawdzenie szczelności instalacji freonowej /ewentualne uzup. ubytków / - sprawdzenie drożności instalacji skroplin - kontrola połączeń inst. elektrycznej - dezynfekcja jednostek wewnętrznych Klimakonwektory - czyszczenie oraz dezynfekcja - sprawdzenie szczelności układu glikolowego - sprawdzenie drożności skroplin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin 10,00
kwota za 1 rgb przy naprawach 10,00
gwarancja na wykonane prace naprawcze 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Klimatyzatory gwarancja

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Klimatyzatory gwarancja - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - czyszczenie zmywalnych filtrów powietrza - czyszczenie paneli wewnętrznych klimatyzatorów - czyszczenie wymienników ,skraplaczy w jednostkach zewnętrznych - czyszczenie wymienników parowników w jednostkach wewnętrznych - pomiar ciśnień czynnika chłodzącego w agregatach zewnętrznych - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza - pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory - sprawdzenie szczelności instalacji freonowej /ewentualne uzup. ubytków / - sprawdzenie drożności instalacji skroplin - kontrola połączeń inst. elektrycznej - dezynfekcja jednostek wewnętrznych - wpis do karty gwarancyjnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: Systemy VRF,VRV

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Systemy VRF,VRV - Sprawdzenie układu czynnika chłodniczego. - Czyszczenie lamel agregatów. - Sprawdzenie ciśnienia i kontrola szczelności w układzie freonowym oraz glikolowym /ewentualne uzup. ubytków / - Kontrola stanu pomp obiegowych. - Sprawdzenie prawidłowości działania sprężarki. - Kontrola parametrów czynnika chłodniczego. - Kontrola szczelności instalacji glikolowej. - Sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych i ich połączeń. - Sprawdzenie stanu i nastaw zabezpieczeń. - Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego. - Dezynfekcja , odgrzybianie wymienników. - Kontrola stanu połączeń hydraulicznych. - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - czyszczenie zmywalnych filtrów powietrza - czyszczenie paneli wewnętrznych klimatyzatorów - czyszczenie wymienników parowników w jednostkach wewnętrznych - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika - pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory - sprawdzenie drożności instalacji skroplin - kontrola połączeń inst. elektrycznej - dezynfekcja jednostek wewnętrznych - wpis do karty gwarancyjnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: Instalacje chłodnicze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Instalacje chłodnicze - Kontrola parametrów pracy sprężarek chłodniczych - Kontrola stanu napełnienia instalacji chłodniczych czynnikiem chłodniczym, uzupełnienie do właściwej dla danego typu instalacji chłodniczej – ilości. - Kontrola szczelności układów freonowych - Sprawdzenie szczelności instalacji mroźnej. - Sprawdzenie stanu oleju w sprężarkach, uzupełnienie do właściwej dla danego typu – ilości. - Sprawdzenie sprawności grzałki skrzyni korbowej sprężarki. - Sprawdzenie i regulacja elementów automatyki instalacji chłodniczej (presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia). - Sprawdzenie nastaw i działanie elementów zabezpieczających instalacje chłodnicze (czujnik temperatury i czujnik zamarzania). - Kontrola stanu izolacji rurociągów chłodniczych – w przypadku braku lub znacznych uszkodzeń – uzupełnienie. - Sprawdzenie drożności instalacji odprowadzającej skropliny. - Sprawdzenie stanu (wentylatora /wentylatorów) skraplacza. - Czyszczenie skraplaczy zewnętrznych. - Kontrolę stanu technicznego skraplaczy. - Czyszczenie komory centrali klimatyzacyjnej. - Wymiana filtrów tkaninowych. - Czyszczenie nagrzewnicy wodnej. - Czyszczenie chłodnicy wewnętrznej. - Regulacja przepływu powietrza po czyszczeniu i wymianie filtrów centrali klimatyzacyjnej. - Regulacja czujników przepływu powietrza po wykonaniu czynności konserwacyjnych centrali klimatyzacyjnej. - Sprawdzenie i wprowadzenie wymaganej korekty wartości nastaw elementów automatyki sterowniczej. - Sprawdzenie prawidłowości działania programu monitorująco – sterującego. „PMC-MODULMATIC” do obsługi sterowników PMC CP1200 - Wykonanie wymaganych zmian w programie sterującym po przeglądzie Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne na Prokocimu składające się na system chłodniczy są usytuowane w piwnicach oraz na poddaszu budynku. Budynki w których znajdują się centrale nawiewne to: jeden ośmiokondygnacyjny i trzy trójkondygnacyjne (ilość wymienionych kondygnacji, to piętra wraz z piwnicą i poddaszem budynków). W skład systemu chłodzenia jednostki nawiewnej wchodzą: a) sprężarka chłodnictwa b) zawór trójdrogowy c) chłodnica montowana przed nagrzewnicą wodną, zabudowana wewnątrz centrali nawiewnej d) skraplacz e) presostat ciśnienia czynnika f) presostat sygnalizacji pracy sprężarki Kilka central wyposażonych jest w dwie sprężarki wraz z dwoma zaworami trójdrogowymi dotyczy to również innego wyposażenia (wymienionego powyżej) wchodzącego w skład instalacji ziębniczej. Jednostki skraplaczy umiejscowione są poza obrysem budynków na zewnątrz jak również na dachach budynków wydziału Farmaceutycznego. Skraplacze usytuowane na dachach budynków wyposażone są w system ochrony odgromowej oraz czujniki ochrony antystatycznej. Długość orurowania instalacji ziębniczej dla każdej jednostki jest różna. Zarówno przekrój orurowania jest różny Całość instalacji wykonana jest z rur miedzianych. Zarówno system chłodzenia, sterowania pracą układu chłodzenia jak i kontroli nad układem, jest ściśle związany ze sterownikami firmy Modulmatic i oprogramowaniem ProGrafNT System.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin 10,00
kwota za 1 rgb przy naprawach 10,00
gwarancja na wykonane prace naprawcze 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7 Nazwa: Centrale wentylacyjne, Klimatyzatory i agregaty chłodnicze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Centrale wentylacyjne - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - wymiana filtrów tkaninowych - kontrola naciągu pasków klinowych - kontrola łożyskowania wentylatorów /kontrola szumów łożysk / - kontrola mocowań - kontrola pracy przepustnic i siłowników - kontrola zabezpieczeń - kontrola układu AKP - pomiar prądów pobieranych przez wentylatory - kontrola pracy siłowników - pomiar temperatury powietrza przed i za wymiennikami ciepła - zastosowanie środka grzybobójczego w jednostkach wewnętrznych/komory central/ - czyszczenie centrali Klimatyzatory i agregaty chłodnicze - oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania - czyszczenie zmywalnych filtrów powietrza - czyszczenie paneli wewnętrznych klimatyzatorów - czyszczenie wymienników ,skraplaczy w jednostkach zewnętrznych - czyszczenie wymienników parowników w jednostkach wewnętrznych - pomiar ciśnień i kontrola szczelności czynnika chłodzącego w agregatach zewnętrznych - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika - pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza - pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory - sprawdzenie szczelności instalacji freonowej /ewentualne uzup. ubytków / - sprawdzenie drożności instalacji skroplin - kontrola połączeń inst. elektrycznej - dezynfekcja jednostek wewnętrznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


Powrót