Treść ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2017-06-16

Ogłoszenie nr 533894-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.
 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12 , 31008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, , e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, , faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tak
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
Numer referencyjny: 141.2711.26.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załącznikach A oraz B do formularza oferty ilości zamawianych produktów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu jak również w przypadku zmniejszenia ilości zamówionych produktów, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania do 40% całkowitej kwoty umownej brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w załącznikach A oraz B pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę jednorazowych materiałów (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawierają kalkulacje cenowe tj. załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ (plik w formacie Excel), odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia.1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.1.6 Zakres realizacji i sposobu wykonania zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio do dwóch części przedmiotu zamówienia: 1.6.1 Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień: za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, składanych przez Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 1.6.2 Realizacja każdej partii zamówienia w zależności od zapotrzebowania w terminie: maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia * warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem pkt 13) SIWZ. 1.6.3 Realizację sukcesywnych dostaw pod adres danej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie (wyszczególnionej w wykazie załączonym do wzoru umowy – zał. nr 2 do wzoru umowy) wskazany w zamówieniu, w razie konieczności – innej jednostki organizacyjnej UJ CM, mającej siedzibę na terenie Krakowa. 1.6.4 Dostarczanie faktur do Działu Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. (Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia ustala się do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Działu Zaopatrzenia, Sekcja Zakupów która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń.) 1.6.5 Oznakowanie dostarczanych produktów w sposób czytelny nazwą, terminem ważności przedmiotu zamówienia na każdym opakowaniu (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.1.6.6 Dostarczenie każdego z produktów stanowiących przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności) w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszym niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta. 1.6.7Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.1.6.8 Wymianę przez Wykonawcę wadliwych produktów stanowiących przedmiot zamówienia na produkty nowe, wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu.1.7 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.8 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę na ich odpowiednik, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego odpowiednio od jednej do ośmiu części przedmiotu zamówienia. Zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu. 1.9 Zamawiający w zakresie części 1 w pozycji 6 w opisie przedmiotu zamówienia podał oprócz opisu, nazwę producenta/markę/typ przedmiotu zamówienia wyłącznie w celu określenia konfekcjonowania, sterylności, cech i parametrów jakościowych wymaganego produktu jakim powinien odpowiadać zamówiony produkt. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Wskazanie producenta nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę i zostało podane ze względów technologicznych z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania oraz posiadane urządzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany równoważny przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy produktu oferowanego oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 2.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 3.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A i B do Formularza oferty zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oraz produktów, dla których Zamawiający nie wykazał nazwy handlowej, numeru katalogowego i producenta/marki przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne np. karty charakterystyki lub karty katalogowe lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia.W przypadku zaoferowania produktu wzorcowego w zakresie części 1 w pozycji 6 Zamawiający nie wymaga dołączenia wyżej wymienionych dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 18424300-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
34928480-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postepowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postepowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postepowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.9 Zamawiający w zakresie części 1 w pozycji 6 w opisie przedmiotu zamówienia podał oprócz opisu, nazwę producenta/markę/typ przedmiotu zamówienia wyłącznie w celu określenia konfekcjonowania, sterylności, cech i parametrów jakościowych wymaganego produktu jakim powinien odpowiadać zamówiony produkt. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Wskazanie producenta nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę i zostało podane ze względów technologicznych z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania oraz posiadane urządzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany równoważny przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy produktu oferowanego oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – prawo zamówień publicznych 2.zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj. 1)zmiana terminu wykonania zamówień, o którym mowa w § 3 ust. 7 i zgłaszanych w trybie § 3 ust. 2 wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, 2)zmiana terminu wykonania zamówień, o których mowa w § 3 ust. 7 i zgłaszanych w trybie § 3 ust. 2 wywołana zawieszeniem produkcji lub wycofaniem z produkcji przedmiotu umowy i w konsekwencji zmianą na jego odpowiednik stosownie do zapisów § 1 ust. 10 mająca bezpośredni wpływ na terminowość dostawy; 3) zmiany postanowień umowy związane ze: a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);b) zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie , c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, d) zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy,e) zmianą numeru katalogowego materiałów objętych przedmiotem umowy lub ich loga/znaku firmowego,f) zmianą nazwy przedmiotu umowy przez producenta przy zachowaniu ich parametrów, 4) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 5) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: 1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM -Rękawice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.1Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załącznikach A oraz B do formularza oferty ilości zamawianych produktów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu jak również w przypadku zmniejszenia ilości zamówionych produktów, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania do 40% całkowitej kwoty umownej brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w załącznikach A oraz B pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto.1.2 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę jednorazowych materiałów (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia.1.3Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawierają kalkulacje cenowe tj. załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ (plik w formacie Excel), odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia.1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.1.6 Zakres realizacji i sposobu wykonania zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio do dwóch części przedmiotu zamówienia:1.6.1Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień: za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, składanych przez Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.1.6.2Realizacja każdej partii zamówienia w zależności od zapotrzebowania w terminie: maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia * warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem pkt 13) SIWZ. 1.6.3 Realizację sukcesywnych dostaw pod adres danej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie (wyszczególnionej w wykazie załączonym do wzoru umowy – zał. nr 2 do wzoru umowy) wskazany w zamówieniu, w razie konieczności – innej jednostki organizacyjnej UJ CM, mającej siedzibę na terenie Krakowa.1.6.4 Dostarczanie faktur do Działu Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. (Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia ustala się do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Działu Zaopatrzenia, Sekcja Zakupów która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń.)1.6.5Oznakowanie dostarczanych produktów w sposób czytelny nazwą, terminem ważności przedmiotu zamówienia na każdym opakowaniu (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.1.6.6 Dostarczenie każdego z produktów stanowiących przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności) w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszym niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta.1.6.7 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.1.6.8 Wymianę przez Wykonawcę wadliwych produktów stanowiących przedmiot zamówienia na produkty nowe, wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu.1.7Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia.1.8 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę na ich odpowiednik, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego odpowiednio od jednej do ośmiu części przedmiotu zamówienia. Zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu.1.9 Zamawiający w zakresie części 1 w pozycji 6 w opisie przedmiotu zamówienia podał oprócz opisu, nazwę producenta/markę/typ przedmiotu zamówienia wyłącznie w celu określenia konfekcjonowania, sterylności, cech i parametrów jakościowych wymaganego produktu jakim powinien odpowiadać zamówiony produkt. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Wskazanie producenta nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę i zostało podane ze względów technologicznych z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania oraz posiadane urządzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany równoważny przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy produktu oferowanego oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 2.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 3.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A i B do Formularza oferty zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oraz produktów, dla których Zamawiający nie wykazał nazwy handlowej, numeru katalogowego i producenta/marki przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne np. karty charakterystyki lub karty katalogowe lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia.W przypadku zaoferowania produktu wzorcowego w zakresie części 1 w pozycji 6 Zamawiający nie wymaga dołączenia wyżej wymienionych dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
 

Część nr: 2 Nazwa: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM-Pojemniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załącznikach A oraz B do formularza oferty ilości zamawianych produktów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu jak również w przypadku zmniejszenia ilości zamówionych produktów, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania do 40% całkowitej kwoty umownej brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w załącznikach A oraz B pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę jednorazowych materiałów (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawierają kalkulacje cenowe tj. załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ (plik w formacie Excel), odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.6 Zakres realizacji i sposobu wykonania zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio do dwóch części przedmiotu zamówienia: 1.6.1 Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień: za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, składanych przez Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 1.6.2 Realizacja każdej partii zamówienia w zależności od zapotrzebowania w terminie: maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia * warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem pkt 13) SIWZ. 1.6.3 Realizację sukcesywnych dostaw pod adres danej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie (wyszczególnionej w wykazie załączonym do wzoru umowy – zał. nr 2 do wzoru umowy) wskazany w zamówieniu, w razie konieczności – innej jednostki organizacyjnej UJ CM, mającej siedzibę na terenie Krakowa. 1.6.4 Dostarczanie faktur do Działu Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. (Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia ustala się do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Działu Zaopatrzenia, Sekcja Zakupów która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń.) 1.6.5 Oznakowanie dostarczanych produktów w sposób czytelny nazwą, terminem ważności przedmiotu zamówienia na każdym opakowaniu (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. 1.6.6 Dostarczenie każdego z produktów stanowiących przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności) w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszym niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta. 1.6.7 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.6.8 Wymianę przez Wykonawcę wadliwych produktów stanowiących przedmiot zamówienia na produkty nowe, wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu. 1.7 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 1.8 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę na ich odpowiednik, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego odpowiednio od jednej do ośmiu części przedmiotu zamówienia. Zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu. 1.9 Zamawiający w zakresie części 1 w pozycji 6 w opisie przedmiotu zamówienia podał oprócz opisu, nazwę producenta/markę/typ przedmiotu zamówienia wyłącznie w celu określenia konfekcjonowania, sterylności, cech i parametrów jakościowych wymaganego produktu jakim powinien odpowiadać zamówiony produkt. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Wskazanie producenta nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę i zostało podane ze względów technologicznych z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania oraz posiadane urządzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany równoważny przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy produktu oferowanego oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A i B do Formularza oferty zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oraz produktów, dla których Zamawiający nie wykazał nazwy handlowej, numeru katalogowego i producenta/marki przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne np. karty charakterystyki lub karty katalogowe lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktu wzorcowego w zakresie części 1 w pozycji 6 Zamawiający nie wymaga dołączenia wyżej wymienionych dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
czas realizacji zamowienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia:sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
 

 


 

 


Powrót