Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 
 
 
 
Ogłoszenie nr 96318 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.
Kraków: Sukcesywna dostawa medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 35630-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 39133-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2715.5.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę medium mrożeniowego. 3.Opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy wraz z kalkulacją ceny zawierają Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 4.1Sukcesywną dostawę medium mrożeniowego wraz z transportem do Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Dostawy muszą być realizowane maksymalnie do 28 dni kalendarzowych, od dnia złożenia każdorazowego zamówienia faxem lub emailem. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić odbiór zamówienia odpowiednio faxem lub emailem, z uwzględnieniem zapisów pkt 13) 5 SIWZ. 4.2 Wniesienie do wskazanego przez Użytkownika miejsca i pomieszczenia oraz rozładunek. 4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, jednocześnie Zamawiający zapewnia zakup przedmiotu zamówienia do 80% wartości wynagrodzenia umownego. 4.4 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji medium mrożeniowego, będącego przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na jego odpowiednik pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego i wykazania równoważności. 4.5 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego medium mrożeniowego na produkty wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 4.6 Minimalny wymagany termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia w momencie dostawy nie krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta. 4.7 Wymagana jest czytelna nazwa, termin ważności (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia na każdym opakowaniu, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załączniki A do Formularza oferty oraz karty charakterystyki lub karty katalogowe producenta lub wydruki ze strony internetowej producenta lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski) pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ oraz Załącznika A do Formularza oferty (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia). 6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie; od daty zawarcia umowy do 15.11.2018 r., przy czym poszczególne sukcesywne zamówienie jest zobowiązany zrealizować maksymalnie do 28 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt. 13) 5 SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 33696300-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT28169.43
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.P.H.U Genos s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski,  genos@genos.com.pl ,  Strońsko 20a ,  98-161,  Zapolice ,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8942.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8942.40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27913.60
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiPowrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum