Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawa, montaż i instalacja laptopów, głośników komputerowych, projektorów, uchwytów sufitowych do projektorów, ekranów elektrycznych, kabli sygnałowych i napięciowych w korytkach, gniazd przyłączeniowych dla potrzeb realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”.

Informację opublikowano: 2017-03-02

Kraków, 2 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „Dostawa, montaż i instalacja laptopów, głośników komputerowych, projektorów, uchwytów sufitowych do projektorów, ekranów elektrycznych, kabli sygnałowych i napięciowych w korytkach, gniazd przyłączeniowych dla potrzeb realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie zamówień publicznych nr 8765 – 2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Informacja o ocenie złożonych ofert:

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

2.1

                Cena

-60%,

2.2

Czas pracy lampy

                -20%,

2.3

                Termin realizacji zamówienia

-20%

 

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium cena oferty (przed zastosowaniem wagi kryterium)

Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia (przed zastosowaniem wagi kryterium)

Punkty w kryterium okres gwarancji (przed zastosowaniem wagi kryterium)

Suma punktów albo informacja o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu Wykonawcy

  1.  

Grupa Invest Sp. z o.o., Giedlarowa, ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

-

-

-

Oferta odrzucona

  1.  

Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz

-

-

-

Oferta odrzucona

  1.  

SHADOK AV Piechuła Sp. K, Zabrze, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

53,5133 (89,1888)

20 (100)

20 (100)

93,5133

  1.  

Progress Systemy Komputerowe sp. z o.o., Kraków, al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków

-

-

-

Oferta odrzucona

  1.  

COM Michał Karczewski, Warszawa, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa

60,0000 (100,0000)

20 (100)

10 (50)

90,0000

  1.  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o., Kraków, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków

53,4256 (89,0426)

 

20 (100)

20 (100)

93,4256

  1.  

Zakłady Naukowo Techniczne PROTEKO sp. z o.o., Kraków, Wrocławska 37A, 30-011 Kraków

58,3826 (97,3043)

20 (100)

20 (100)

98,3826

  1.  

KEYSYSTEM sp. z o.o., Chyżne, Chyżne 127A, 34-481 Chyżne

-

-

-

Oferta odrzucona

 

 

Oferta Wykonawcy Zakłady Naukowo Techniczne PROTEKO sp. z o.o., Kraków, Wrocławska 37A została oceniona, jako najkorzystniejsza gdyż uzyskała 98,3826 punktów. Oferta ta jest również zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jej cena nie budzi wątpliwości Zamawiającego.

 

Uzasadnienie odrzucenia ofert:

Oferta nr 1 firmy Grupa Invest Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w punkcie 8 załącznika A do formularza oferty Konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane wymagał zaoferowania projektora WXGA  z funkcją WiFi – 1  sztuka. Wykonawca nie zaoferował takiego urządzenia.

Tym samym treść oferty Wykonawcy Grupa Invest Sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta nr 1 firmy Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączniku A do formularza oferty w punkcie 3 Wykonawca wskazał, iż oferuje projektor Epson EB-S31. Wykonawca zadeklarował, iż projektor ten posiada rozdzielczość XGA 1024x768, czyli rozdzielczość wymaganą przez Zamawiającego. Tymczasem, Zamawiający powziął informację, iż rozdzielczość projektora Epson EB-S31 to jedynie SVGA 800x600.

Tym samym treść oferty Wykonawcy Progress Systemy Komputerowe sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ.

Udzielając wyjaśnień Wykonawca wskazał, iż popełnił błąd w nazwie procesora i chciał zaoferować projektor EB-X31. Zamawiający uznał, iż tego typu zmiana wykraczałaby poza granicę dozwolonego poprawiania omyłek i stanowiłaby w istocie niedozwoloną negocjację treści oferty. Innymi słowy nie była możliwa konwalidacja złożonej oferty.

Oferta nr 4 Progress Systemy Komputerowe sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w punkcie 6.4 załącznika A do formularza oferty Konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane wymagał zaoferowania 6 sztuk kabla zasilającego o długości 10 m i zakończonego wtyczką z uziemieniem. Wykonawca pozostawił odpowiednie pole wykazu puste i zdaniem Zamawiającego z jego oferty nie dało się wyczytać zaoferowanych ww. kabli.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wyjaśnił, iż kable zasilające o długości 10 metrów wraz z wtyczką z uziemieniem zostały wpisane do oferty jako wyposażenie projektora na stronach 4, 5 i 6. Zamawiający nie uznał tych wyjaśnień za wystarczające, gdyż na stronie 4, 5 lub 6 oferty Wykonawcy nie znalazł żadnego odniesienia do kabla o długości 10 m. Jedynie w punktach:  2.11, 3.11 oraz 8.11 wyceniono „kabel zasilający”. Zdaniem Zamawiającego chodzi jednak o oryginalny kabel zasilający będący standardowo na wyposażeniu projektora. Jeżeli jednak Wykonawca w tych miejscach wycenił kabel 10m oznacza to, iż pozbawił projektory oryginalnego kabla zasilającego, gdyż w każdym z ww. punktów wyceniono wyłącznie jeden „kabel” – na co wskazuje użycie przez Wykonawcę liczby pojedynczej w kolumnie Parametry i warunki oferowane.

Tym samym treść oferty Wykonawcy Progress Systemy Komputerowe sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta nr 8 KEYSYSTEM sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w punkcie 8 załącznika A do formularza oferty Konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane wymagał zaoferowania projektora WXGA  z funkcją WiFi – 1  sztuka. Zgodnie z punktem 8.12 urządzenie to miało dysponować modułem Wifi zabudowanym w projektorze. Tymczasem Wykonawca zaoferował urządzenie bez zabudowanego modułu Wifi i zamiast tego zaoferował moduł Wifi podłączany do urządzenia.

Tym samym treść oferty Wykonawcy KEYSYSTEM sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma poprzez przesłanie faksu na nr 12 398 37 01 lub na adres mailowy: dzp@cm-uj.krakow.pl.

Potwierdzam odbiór czytelnego pisma

............................................ dnia .....................

(pieczątka firmy i podpis)
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum