Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych

Informację opublikowano: 2017-03-10

Sprawa znak: 141.2715.7.2017

Nr wewnętrzny pisma: 141.2715.7.2017/6

Kraków, dnia 10.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na „Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”. Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 26020-2017 z dnia 15.02.2017r. i zmienionego pod nr 26020-2017 w dniu 22.02.2017r. oraz zmienionego pod nr 32087-2017 w dniu 24.02.2017r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Safety & Rescue Joanna Fąferek; ul. Szlachtowskiego 17/5, 30-132 Kraków; cena brutto: 10 500,00 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy Safety & Rescue Joanna Fąferek; ul. Szlachtowskiego 17/5, 30-132 Kraków wpłynęła na realizację przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymała 83,75 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), Kryterium merytoryczne  – przykładowy scenariusz – 30% (18,75 pkt), Doświadczenie w dydaktyce – 10% (5,00 pkt)).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 1 firmy Maria Gruba Praktyka Lekarska; ul. B. Joselewicza 9/18; 31 - 051 Kraków wpłynęła na realizację przedmiotu zamówienia i otrzymała 75,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (52,50 pkt), Kryterium merytoryczne  – przykładowy scenariusz – 30% (22,50 pkt), Doświadczenie w dydaktyce – 10% (0,00 pkt)).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum