Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na remoncie biblioteki wraz z wymianą stolarki okiennej (3 sztuk) zlokalizowanej na I-szym piętrze budynku oraz remont dwóch sal wykładowych nr 18 i 18A na parterze budynku w zespole budynków Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-03-10

Sprawa znak: 141.2711.1.2017

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.1.2017/2

Kraków, dnia 10 marca 2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na      wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na remoncie biblioteki wraz z wymianą stolarki okiennej (3 sztuk) zlokalizowanej na I-szym piętrze budynku oraz remont dwóch sal wykładowych nr 18 i 18A na parterze budynku w zespole budynków Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 25117 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Zakład Remontowo Budowlany „Betkan” Sp. Jawna Janusz Mędrala, Zdzisław Serafin, ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków, cena netto 149 000,00 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 23% co daje kwotę brutto 183 270,00 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Zakład Remontowo Budowlany „Betkan” Sp. Jawna Janusz Mędrala, Zdzisław Serafin, ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60 pkt),  gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane – 40% (40 pkt).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 2 Firmy Usługowo – Handlowej EL-DOR Jacek Pohorelsky, ul. Sewera 2A, 30-134 Kraków, otrzymała łącznie 98,8157 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (58,8157 pkt),  gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane – 40% (40 pkt).

Oferta nr 3 Konsorcjum Firm: Stambud Sp. z o.o., ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice (Lider), 2K-Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., Morawica 286, 32-084 Morawica (Partner), otrzymała łącznie 96,6315 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (56,6315 pkt),  gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane – 40% (40 pkt).

 

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum