Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-03-10

Sprawa znak: 141.2711.123.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.123.2016/13                              Kraków, dn. 10.03.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI OD 1 DO 236
 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 15069 - 2017 w dn. 26.01.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części od 1 do 236, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Uzasadnienie:

Oferta Firmy Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części od 1 do 236 i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części od 1 do 236 przedmiotu zamówienia i otrzymała w zakresie ww. części po 60 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60 pkt, termin płatności faktur 40% - 0 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum