Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie

Informację opublikowano: 2017-03-14

Kraków, dnia 14 marca 2017 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na      wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie, ogłoszonego w BZP
nr 27684 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp
i za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 Firmy Elektro Max Moroński Sp. z o.o., ul. Friedleina 4/6,
30-009 Kraków, cena netto 776 803,12 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 23% co daje kwotę brutto 955 467,84 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 Firmy Elektro Max Moroński Sp. z o.o., ul. Friedleina 4/6, 30-009 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto
 – 60 % (60 pkt),  gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane – 40%
(40 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Konsorcjum Firm: Stambud Sp. z o.o., ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice (Lider), 2K-Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., Morawica 286, 32-084 Morawica (Partner), otrzymała łącznie 85,8775 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (45,8775 pkt),  gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane – 40% (40 pkt).

 

Oferta nr 3 Firmy Usługowo – Gips-Bud Sp. z o.o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków, otrzymała łącznie 57,8387 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (37,8387 pkt),  gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane – 40% (20 pkt).

 

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum