Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-03-17

Sprawa znak: 141.2715.6.2017                                                                                                      Kraków, 17.03.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2715.6.2017/3

 

wg. rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywne dostawy medium różnicującego i Recombinant Human EGF w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 26973 -2017 z dnia 16.02.2017 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części I przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 60,0000 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, termin realizacji dostawy: waga 40% - 0 pkt).

Ponadto oferta nr 1 firmy MEDianus Sp. z o.o., ul. Cystersów 13/2, 31-553 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 6,7788 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 6,7788 pkt., termin realizacji dostawy: waga 40% - 0 pkt).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Sprawa znak: 141.2715.6.2017                                                                                                      Kraków, 17.03.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2715.6.2017/4

 

wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywne dostawy medium różnicującego i Recombinant Human EGF w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 26973 -2017 z dnia 16.02.2017 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części II przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 firmy: STEMCELL TECHNOLOGIES SARL 40 Rue des Berges, Miniparc Polytec, Batiment Sirocco 38000 Grenoble Francja.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 3 firmy: STEMCELL TECHNOLOGIES SARL 40 Rue des Berges, Miniparc Polytec, Batiment Sirocco 38000 Grenoble Francja spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 100, 0000 pkt.  (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, termin realizacji dostawy: waga 40% - 40,0000 pkt).

Jednocześnie oferta nr 2 firmy BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki została odrzucona w zakresie II części przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zamawiający pismem z dnia 06.03.2017 r. (nr wew. pisma: 141.2715.6.2017/1) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia kart charakterystyki, kart katalogowych lub innych dokumentów wymienionych w pkt. 3) 5 SIWZ na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca nie dostarczył ww. dokumentów w zakresie części II przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego tj. do 13.03.2017 r. do godz. 14.00. Tym samym treść oferty firmy  BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na niedostarczenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 3) 5 SIWZ dla zaoferowanego produktu równoważnego.

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum