Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015

Informację opublikowano: 2017-03-21

Sprawa znak: 141.2715.8.2017

Nr wew. pisma: 141.2715.8.2017/6                                                                        Kraków, dnia 20.03.2017r.

MediaNet Software Development Sp. z o.o.

ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka

e-mail: info@mnsd.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na zakup i dostawę monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.  Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 29571-2017 w dniu 22.02.2017r. i zmienionego w dn. 27.02.2017r. pod nr 32460-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy MediaNet Software Development Sp. z o. o.; ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka: cena brutto:
272 536,81 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy: MediaNet Software Development Sp. z o. o.; ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 90,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 50% - 50,00 pkt, gwarancja – waga 10% - 0,00 pkt., Parametry dodatkowe – waga 40% - 40,00 pkt).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum