Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakupu i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2 dla potrzeb Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

Informację opublikowano: 2017-03-21

Sprawa znak: 141.2715.2.2017                                                                                        Kraków, dnia 20.03.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2715.2.2017/3

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę Inkubatora z atmosferą CO2 i O2, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 28262 -2017 z dnia 20.02.2017 r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części II przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy:  LABSYSTEM S. C.,    E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków.

 

UZASADNIENIE:

 

Oferta nr 1 firmy: LABSYSTEM S. C., E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków wpłynęła jako jedyna, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała  88,5000 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% -60,0000, gwarancja – waga 10% - 0 pkt, warunki i parametry techniczne  DODATKOWO PUNKTOWANE - waga 30% -28,5000 pkt ).

 

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum