Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.5.2017

Informację opublikowano: 2017-03-31

Sprawa znak: 141.2711.5.2017                                                                      Kraków, dnia  31.03.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.5.2017/12

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 29267-2017 w dniu 21.02.2017r. i zmienionego w dn. 28.02.2017r. pod nr 33809 –2017.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Argenta  Sp. z o. o. Sp. K.; ul. Polska 114, 60-401 Poznań; cena brutto: 5 317,92 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 5 firmy Argenta  Sp. z o. o. Sp. K.; ul. Polska 114, 60-401 Poznań spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 3 firmy: BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 56,8317 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 56,8317 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 0,00 pkt).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.   

 


Sprawa znak: 141.2711.5.2017
Nr wew. pisma: 141.2711.5.2017/15

Kraków, dnia  31.03.2017r.

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 29267-2017 w dniu 21.02.2017r. i zmienionego w dn. 28.02.2017r. pod nr 33809 –2017.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: KRAKCHEMIA S. A.; ul. Pilotów 10; 31-462 Kraków; cena brutto: 24 518,17 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 4 firmy: KRAKCHEMIA S. A.; ul. Pilotów 10; 31-462 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 1 firmy: Odczynniki Sp. z o. o. Sp. K.; ul. Kościuszki 227; 40-600 Katowice spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia i otrzymała 98,1632 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% - 58,1632 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

Oferta nr 2 firmy: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J.; ul. Zubrzyckiego 10; 26-610 Radom spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia i otrzymała 96,1954 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 56,1954 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

   


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum