Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-04-28

Sprawa znak: 141.2715.9.2017

Numer wewnętrzny pisma: 141.2715.9.2017/23                                                                          Kraków, dnia 28.04.2017r.

 

Adresaci:

 1. VWR International Sp. z o.o.

  ul. Limbowa 5

   80-175 Gdańsk

  adres do korespondencji:

  Biuro Handlowe Kraków,

  ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków

 2. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

  ul. Puszkina 80

  92-516 Łódź

 3. SCIENCEPLAST Sp. z o.o.

  ul. Szafarnia 11/F8

  80-755 Gdańsk

 4. CytoGen – Polska Sp. z o.o.

  ul. S. Kuropatwińskiej 2

  95-100 Zgierz

 5. BIOKOM SYSTEMS M. Sidar Spółka Jawna

  ul. Wspólna 3

  05-090 Janki

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 44261 – 2017 z dnia 15.03.2017r.

   

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części 5 i części 2 zamówienia

   

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 5, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy VWR International ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

  Uzasadnienie:

  Oferta Firmy VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk, jest najkorzystniejsza w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia
  i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60 pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (60pkt)).

   

  Jednocześnie informujemy, iż:

  Oferta Firmy POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia i otrzymała 81,0836 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (57,0836 pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (24pkt)).

  Ponadto zawiadamiamy, iż:

  Oferta Firmy SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  Zamawiający pismem z dnia 21.04.2017r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o przedłużenie terminu związania
   ofertą, który upływał w dniu 25.04.2017r.

  Wykonawca nie przysłał zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, który upływał w dniu 25.04.2017r.

   

  Ponadto informujemy o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia

   

  Zamawiający na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia w zakresie części 2 przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 wyżej wspomnianej ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

   

  INFORMACJA O OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

   

  Oferta Firmy VWR International Sp. z o.o. Biuro Handlowe Kraków, ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (40pkt)). Jednakże cena oferty: 49 950,30 zł zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.  39 184,39 zł brutto.

   

  PONADTO INFORMUJEMY:

  Oferta Firmy CytoGen – Polska Sp. z o.o., ul. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Wykonawca w załączniku B do Formularza oferty (w zakresie części II przedmiotu zamówienia) w pozycji 1 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

  W pozycji 1 Zamawiający wymagał: Tubki mrożeniowe 1,8ml lub 2 ml  z zewnętrznym gwintem i silikonową uszczelką. Wykonawca w pozycji 1 zaoferował przedmiot zamówienia producenta Greiner Bio One nr 126 263, dołączając do swojej oferty kartę katalogową, z której wynika, iż zaoferowane tubki są okrągło denne z gwintem wewnętrznym.

  W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 1 (w załączniku B do Formularza oferty), w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia tubki mrożeniowe nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji tj.: „samostojące, z gwintem zewnętrznym”.

  Tym samym treść oferty CytoGen – Polska Sp. z o.o., ul. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz nie odpowiada treśći SIWZ
  w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. 

   

  Oferta firmy BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Zamawiający pismem dnia 04.04.2017r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.1.3 SIWZ w zakresie części II przedmiotu zamówienia.

  Wykonawca dostarczył w dniu 10.04.2017r. dokumenty, w których nie ma potwierdzenia, że w zakresie części 2 zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania Zamawiającego według specyfikacji, tj.:

  w pozycji 1 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

  - zaoferowane produkty posiadają silikonową uszczelkę,

  - są przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego, komórek ludzkich lub zwierzęcych w temperaturze do -196 st. C,

  - są przezroczyste z podziałką.

  w pozycji 2 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

  - zaoferowane produkty posiadają płaską, gładką zakrętkę

  - są odpowiednie do przechowywania i zamrażania próbek w temperaturze do – 80 st. C oraz wirowania do prędkości min 12500 x g

  w pozycji 3 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

 6. zaoferowane produkty posiadają płaską, gładką zakrętkę

 7. są odpowiednie do przechowywania i zamrażania próbek w temperaturze do – 80 st. C oraz wirowania do prędkości min 12500xg

  w pozycji 4 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

 8. zaoferowane produkty posiadają płaską pokrywkę zamykającą

 9. są przeźroczyste, z podziałką, bezbarwne

  w pozycji 5 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

 10. zaoferowane produkty są ultra – przejrzyste,

 11. mają możliwośćsterylizowalnia w autoklawie

 12. mają możliwość zamrażania

 13. posiadają płaską zatyczkę łatwą do opisania

  w pozycji 6 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

 14. zaoferowane produkty są chemicznie odporne

 15. posiadają rózne kolory,

  Ponadto Zamawiający w pozycji 6 wymagał, aby pudełka były 81 miejscowe. Natomiast Wykonawca zaoferował pudełka 100 miejscowe.

  w pozycji 7 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

 16. zaoferowane produkty są wolne od RNaz i DNaz

 17. posiadają zaokrągloną końcówkę

  w pozycji 8 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

 18. zaoferowane produkty są wolne od RNaz i DNaz

 19. posiadają zaokrągloną końcówkę

  w pozycji 9 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

 20. zaoferowane produkty są wolne od RNaz i DNaz

 21. posiadają zaokrągloną końcówkę

  Tym samym treść oferty firmy BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

  Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej, poprzez wezwanie z dnia 04.04.2017r., należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego
  i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa w zakresie części 5 zamówienia może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 

 

Sprawa znak: 141.2715.9.2017

Numer wewnętrzny pisma: 141.2715.9.2017/22                                                                          Kraków, dnia 26.04.2017r.

 

wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 44261 – 2017 z dnia 15.03.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 6, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice

Uzasadnienie:

Oferta Firmy SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, jest najkorzystniejsza w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała w zakresie ww. części 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (40pkt)).

Jednocześnie informujemy, iż:

Oferta Firmy CytoGen – Polska Sp. z o.o., ul. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego
w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała 65.1961 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (41,1961 pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (24pkt)).

Oferta Firmy SYMBIOS Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego
w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała 42,1284 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (33,5570 pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (8,5714 pkt)).

Oferta Firmy POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała 54,8571 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (30,8571 pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (24 pkt)).

Ponadto zawiadamiamy, iż:

Oferta Firmy SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) i 4) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty wskazuje, iż pismem z dnia 21.04.2017r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w zakresie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty, gdyż zaproponowana przez Wykonawcę cena jest niższa o więcej niż 30% od wartości zamówienia, ustalonej z należytą starannością przez Zamawiającego oraz jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jednocześnie w piśmie z dnia 21.04.2017r.  Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w aspekcie oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca do wyznaczonego terminu tj. do dnia 25.04.2017r. do godz. 10:00, nie przysłał wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty ani wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, jak też żadnych dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w zakresie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty.

W związku z powyższym, Zmawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) i 4) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, iż analiza stanu faktycznego i prawnego oraz materiałów zgromadzonych w toku niniejszego postępowania dowodzi, że zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty Wykonawcy Firmy SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy.

 

Oferta Firmy Smartlab s.c., ul. Jana Pawła II, Zelków, 32-082 Bolechowice, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty wskazuje, iż pismem z dnia 04.04.2017r. wezwał Wykonawcę do uzupełnień dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.1.3 SIWZ na potwierdzenie, że zaoferowane produkty w części 6 spełniają minimalne wymagania Zamawiającego.

Do wyznaczonego terminu tj. do dnia 10.04.2017r. do godz. 12:00, Wykonawca nie przysłał wymaganych dokumentów.

Tym samym treść oferty firmy Smartlab s.c ul. Jana Pawła II, Zelków, 32-082 Bolechowice nie odpowiada treści SIWZ
w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia, ze względu na niedostarczenie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej, poprzez wezwanie z dnia 04.04.2017r., należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.   

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, iż analiza stanu faktycznego i prawnego oraz materiałów zgromadzonych w toku niniejszego postępowania dowodzi, że zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty Wykonawcy Firmy Smartlab s.c ul. Jana Pawła II, Zelków, 32-082 Bolechowice, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta
po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 

 

 

 

Sprawa znak: 141.2715.9.2017

Numer wewnętrzny pisma: 141.2715.9.2017/12                                                                          Kraków, dnia 19.04.2017r.

 

wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 44261 – 2017 z dnia 15.03.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 3, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy VWR International Sp. z o.o. Biuro Handlowe Kraków, ul. Owocowa 6,
30-434 Kraków

Uzasadnienie:

Oferta Firmy VWR International Sp. z o.o. Biuro Handlowe Kraków, ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków, wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia i otrzymała w zakresie ww. części 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60pkt), czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia): – 40% (40pkt)).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta
z dniem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum