Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora nowej generacji dla potrzeb Ośrodka Genomiki Medycznej – OMICRON, ul. Kopernika 7c, 31-034, Kraków

Informację opublikowano: 2017-05-25

Kraków, dnia 25.05.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.14.2016/4

 

Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02 – 784 Warszawa

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora nowej generacji dla potrzeb Ośrodka Genomiki Medycznej – OMICRON, ul. Kopernika 7c, 31-034, Kraków, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S nr 068-127912  w dnia 06.04.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02 – 784 Warszawa, cena netto 1 048 700,00 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 23% co daje kwotę brutto 1 289 901,00 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02 – 784 Warszawa, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 30 % (30 pkt),  parametry dodatkowe              -70% (70 pkt).

 

Zamawiający informuje, iż jest to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 43 32 732.         

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum