Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa drukarek laserowych i skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.22.2017

Informację opublikowano: 2017-06-02

Sprawa znak: 141.2711.22.2017                                                                    Kraków, dnia  02.06.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.22.2017/9

Adresaci:

 1. „ARSO-SERWIS” Przedsiębiorstwo Usługowe; ul. Domańskiego 7/1; 71-312 Szczecin; mail: arso@arso.pl

 2. PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o. o.; al. Mickiewicza 27; 31-120 Kraków; mail: office@progress.com.pl

 3. Komputronik Biznes Sp. z o. o.; ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań; mail: piotr.okarmus@komputronik-biznes.pl

 4. SUNTAR Sp. z o. o.; ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów; mail: suntar@suntar.pl  

 5. OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd; ul. Królowej Jadwigi 31; 33-300 Nowy Sącz; mail: biuro@optiserw.pl

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę drukarek laserowych oraz skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ogłoszonego w BZP nr 505351-N-2017 w dniu 10.05.2017r.

   

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: SUNTAR Sp. z o. o.; ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów, cena brutto: 33 210,00 zł.

   

  Uzasadnienie:

  Oferta nr 4 firmy  SUNTAR Sp. z o. o.; ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 92,2222 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 52,2222 pkt, Okres gwarancji – 40% - 40,00 pkt).

   

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 1 zamówienia:

  Oferta nr 2 firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o. o.; al. Mickiewicza 27; 31-120 Kraków spełnia wszystkie i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 86,6665 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, Okres gwarancji – 40% - 26,6665 pkt).

   

  Oferta nr 3 firmy Komputronik Biznes Sp. z o. o.; ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 84,1314 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 44,1314 pkt, Okres gwarancji – 40% - 40,00 pkt).

   

  Oferta nr 5 firmy OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd; ul. Królowej Jadwigi 31; 33-300 Nowy Sącz spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 85,12 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 45,12 pkt, Okres gwarancji – 40% - 40,00 pkt).

   

  Ponadto Zamawiający informuje, iż:

  Oferta nr 1 firmy „ARSO-SERWIS” Przedsiębiorstwo Usługowe; ul. Domańskiego 7/1; 71-312 Szczecin została odrzucona w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Przedstawiając uzasadnienie faktyczne podjętej decyzji należy wskazać, iż w załączniku A do formularza oferty (Specyfikacja drukarek laserowych – parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane) Zamawiający dla Drukarki D1
  w kolumnie nr 1 pkt 13 wymagał, aby maksymalna waga drukarki (z tonerem startowym) wynosiła maksymalnie 12,5 kg netto. Wykonawca natomiast zaoferował drukarkę LEXMARK MS 312 DN, której waga wynosi 14,00 kg., co jednoznacznie wskazuje na niezgodność z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. Tym samym treść oferty firmy „ARSO-SERWIS” Przedsiębiorstwo Usługowe nie odpowiada treści SIWZ w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. Dlatego też, decyzja o odrzuceniu oferty Wykonawcy w oparciu o powołaną wyżej podstawę prawną jest w pełni uzasadniona.

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

   

  Sprawa znak: 141.2711.22.2017                                                                    Kraków, dnia  02.06.2017r.

  Nr wew. pisma: 141.2711.22.2017/10

  Adresaci:
  OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd; ul. Królowej Jadwigi 31; 33-300 Nowy Sącz; mail: biuro@optiserw.pl


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę drukarek laserowych oraz skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ogłoszonego w BZP nr 505351-N-2017 w dniu 10.05.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd; ul. Królowej Jadwigi 31; 33-300 Nowy Sącz, cena brutto: 6 186,65 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 5 firmy OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd; ul. Królowej Jadwigi 31; 33-300 Nowy Sącz wpłynęła jako jedyna na realizację części 2 przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i otrzymała 86,6666 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, Okres gwarancji – 40% - 26,6666 pkt). Jednocześnie informujemy, iż jest to jedyna oferta złożona w części 2 zamówienia.

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum