Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.

Informację opublikowano: 2017-06-08

Sprawa znak: 141.2711.10.2017

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.10.2017/11                                            Kraków, dn. 08.06.2017 r.

 

Adresaci:

1) ULTRAMARE Sp. z o.o.

ul. Wejherowska 99

84-217 Szemud

Adres do korespondencji:
Al. Wilanowska 267

02-730 Warszawa

filtry@ultramare.com.pl

 

2) SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o.

ul. Grodziska 45

05-830 Stara Wieś

Gm. Nadarzyn

info@sfm.pl

 

3) Remark-Kayser Sp. z o.o.

ul. Skośna 4

62-080 Tarnowo Podgórne

office@r-k.com.pl

 

4) KLIMAFIL s.c.

ul. Siemońska 2

42-500 Będzin            

klimafil@klimafil.pl

 

5) Biuro Handlowe Eksport – Import

Krzysztof Nowakowski

ul. Kościuszki 9

09-402 Płock

info@nowakowski.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na sukcesywne dostawy filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 60815-2017 z dnia 06.04.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy KLIMAFIL s.c., ul. Siemońska 2, 42-500 Będzin.

 

Uzasadnienie:

Oferta firmy KLIMAFIL s.c., ul. Siemońska 2, 42-500 Będzin, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60 pkt), termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych (max. 7 dni robocze): 20% (20 pkt), termin dostawy filtrów Hepa (max. 14 dni robocze): 20% (20 pkt)).

 

Jednocześnie informujemy:

 

Oferta firmy ULTRAMARE Sp. z o.o., ul. Wejherowska 99, 84-217 Szemud,
Adres do korespondencji: Al. Wilanowska 267, 02-730 Warszawa
, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 72,2062 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (52,2062 pkt), termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych (max. 7 dni robocze): 20%
(0 pkt), termin dostawy filtrów Hepa (max. 14 dni robocze): 20% (20 pkt)).

 

Oferta firmy Biuro Handlowe Eksport – Import Krzysztof Nowakowski, ul. Kościuszki 9, 09-402 Płock, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 58,7075 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60 pkt), termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych (max. 7 dni robocze): 20% (0 pkt), termin dostawy filtrów Hepa (max. 14 dni robocze): 20% (0 pkt).

 

 

Oferta firmy Remark-Kayser Sp. z o.o., ul. Skośna 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 52,4857 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (46,4857 pkt), termin dostawy filtrów kieszeniowych i ramkowych (max. 7 dni robocze): 20% (0 pkt), termin dostawy filtrów Hepa (max. 14 dni robocze): 20% (6 pkt)).

 

 

Ponadto informujemy:

 

Oferta firmy SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o., ul. Grodziska 45, 05-830 Stara Wieś, Gm. Nadarzyn, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający pismem z dnia 05.05.2017 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do treści SIWZ z dnia 12.04.2017 r. Zamawiający dopuścił jedynie wykonanie metalowe filtrów Hepa. W związku z powyższym Zamawiający prosił o wyjaśnienie z jakiego materiału są wykonane zaoferowane przez Wykonawcę filtry HEPA (pozycje: 43/73/80 Załącznika A do Formularza oferty – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty).

 

Wykonawca pismem nadesłanym w dniu 09.05.2017 r. wyjaśnił, iż zaoferowane filtry HEPA (pozycje: 43/73/80 Załącznika A do Formularza oferty – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty) zostały wycenione w ramach MDF. W związku z powyższym, Zmawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 28.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum