Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawa komputera do analizy i przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2715.10.2017

Informację opublikowano: 2017-06-13

Sprawa znak: 141.2715.10.2017

Kraków, dn. 13 czerwca 2017 r.

 

 

INFORMACJA

 o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do analizy i przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej Transplantologii UJ CM w Krakowie”, ogłoszenie opublikowano w biuletynie zamówień publicznych w dniu 2017-06-01 r., pod nr: 523440-N-2017

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy IT Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

 

UZASADNIENIE:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przyjęto następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

Cena

60%

Termin gwarancji

40%

 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty, które oceniono w następujący sposób:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Punkty cena

Gwarancja

Punkty gwarancja

Suma punktów

1.

IT Business Group Sp. z o.o., ul. Rydlówka 42c/5, 30-363 Kraków

8 327,10 zł

60 pkt

 (100*60%)

 

60 miesięcy

40 pkt

(100*40%)

100 pkt

 

2.

 

Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 3, 60-003 Poznań

 

9 987,60 zł

50,0246 pkt

(83,3743*60%)

 

60 miesięcy

40 pkt

(100*40%)

90,0246 pkt

 

Obie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, wobec czego za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy: IT Business Group Sp. z o.o.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą skontaktuje się pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

……………………………………………

Zamawiający

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum