Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.17.2017

Informację opublikowano: 2017-06-14

Sprawa znak: 141.2711.17.2017                                                                  Kraków, dnia  14.06.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.17.2017/13

Adresaci:

 1. Netia S.A., ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa; mail:biznes@netia.pl,sebastian.mroz@netia.pl

 2. Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa; mail: Edyta.Mitka@orange.com, Patrycja.Jaszczuk@orange.com

 3. CYBERNET WMW Wojciech Woch, ul. Krakowska 172 32-080 Zabierzów; mail: biuro@cybernetwmw.pl

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510132-N-2017 w dniu 17.05.2017 r. w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

   

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE 1, 2, 3 ZAMÓWIENIA

   

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Netia S.A.,
  ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa, cena brutto dla cz. 1: 120 645,83 zł, cena brutto dla cz. 2: 30 907,44 zł, cena brutto dla cz. 3: 14 060,13 zł.

   

  Uzasadnienie dla części 1 zamówienia:

  Oferta Netia S.A.,  ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa, jest najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała:
  w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, termin płatności faktur – 20% - 20,00 pkt, czas usunięcia awarii przez Wykonawcę (maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę) – 20% - 20,00 pkt ).

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 1 zamówienia:

  Oferta firmy Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 70,5164 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 48,8498 pkt, termin płatności faktur – 20% - 20,00 pkt, czas usunięcia awarii przez Wykonawcę (maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę) – 20% - 1,6666 pkt ).

   

  Uzasadnienie dla części 2 zamówienia:

  Oferta Firmy Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpłynęła, jako jedyna na realizację części 2 przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ
  i otrzymała w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, termin płatności faktur – 20% - 20,00 pkt, czas usunięcia awarii przez Wykonawcę (maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę) – 20% - 20,00 pkt ).

   

  Uzasadnienie dla części 3 zamówienia:

  Oferta Netia S.A.,  ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa, jest najkorzystniejsza w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała
  w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, termin płatności faktur – 20% - 20,00 pkt, czas usunięcia awarii przez Wykonawcę (maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę) – 20% - 20,00 pkt ).

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 3 zamówienia:

  Oferta Firmy CYBERMNET WMW Wojciech Woch, ul. Krakowska 172, 32-080 Zabierzów, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia i otrzymała 86,4261 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (59,7595 pkt), termin płatności faktur: – 20% (20 pkt), czas usunięcia awarii przez Wykonawcę (maksymalnie do 24 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę) – 20% (6,6666 pkt.)).

   

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i części 3 zamówienia.

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia.

   

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum