Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Informację opublikowano: 2016-10-26

Sprawa znak: 141.2711.97.2016                                                             Kraków, dnia 25.10.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.97.2016/10

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.) na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 311926-2016 w dniu 22.09.2016r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak; Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa: cena brutto: 303 097,83  zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 6 Firmy JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 95,0663 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, jakość – waga 30% - 25,0663 pkt., termin dostawy – waga 10% - 10,00 pkt.).

 JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 2 Firmy Automatyka Biurowa Sp. z o. o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 75,6972 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 37,7662 pkt, jakość – waga 30% - 27,9310 pkt., termin dostawy – waga 10% - 10,00 pkt.).

PONADTO:

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wypełnionym załączniku A do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty” Zamawiający w pozycji nr 41 wymagał: Toner HP 935XL CMY 825 str. (cyan + magenta + yellow) (kolumna: Przedmiot zamówienia), Wykonawca w pozycji nr 41 zaoferował: Toner HP C2P25AE (kolumny: producent/marka/znak towarowy oraz symbol/kod). Zaoferowany przez Wykonawcę toner w pozycji nr 41 jest tonerem magenta.

Zamawiający w pozycji nr 319 wymagał: Toner Samsung CLP320 cyan 1000 str. (kolumna: Przedmiot zamówienia) zgodny z urządzeniami: CLP 320, CLP 320n, CLP 320w, CLP 325, CLP 325n, CLP 325w, CLX 3180, CLX 3185, CLX 3185fn, CLX3185fw, CLX 3185n, CLX 3185. Wykonawca w pozycji nr 319 zaoferował: Toner Samsung CLT-C4092S/ELS (kolumny: producent/marka/znak towarowy oraz symbol/kod) zgodny z urządzeniami: Samsung CLP-310, Samsung CLP-310 N, Samsung CLP-315, Samsung CLP-315 W, Samsung CLX-3170 FN, Samsung CLX-3175, Samsung CLX-3175 N, Samsung CLX-3175 FN, Samsung CLX-3175 FW.

Zamawiający w pozycji nr 320 wymagał: Toner Samsung CLP320 magenta 1000 str. (kolumna: Przedmiot zamówienia) zgodny z urządzeniami: CLP 320, CLP 320n, CLP 320w, CLP 325, CLP 325n, CLP 325w, CLX 3180, CLX 3185, CLX 3185fn, CLX3185fw, CLX 3185n, CLX 3185. Wykonawca w pozycji nr 320 zaoferował: Toner Samsung CLT-M4092S/ELS (kolumny: producent/marka/znak towarowy oraz symbol/kod) zgodny z urządzeniami: Samsung CLP-310 Samsung CLP-310 N, Samsung CLP-315, Samsung CLP-315 W, Samsung CLX-3170 FN, Samsung CLX-3175, Samsung CLX-3175 N, Samsung CLX-3175 FN, Samsung CLX-3175 FW.

Zamawiający w pozycji nr 321 wymagał: Toner Samsung CLP320 yellow 1000 str. (kolumna: Przedmiot zamówienia) zgodny z urządzeniami: CLP 320, CLP 320n, CLP 320w, CLP 325, CLP 325n, CLP 325w, CLX 3180, CLX 3185, CLX 3185fn, CLX3185fw, CLX 3185n, CLX 3185. Wykonawca w pozycji nr 321 zaoferował: Toner Samsung CLT-Y4092S/ELS (kolumny: producent/marka/znak towarowy oraz symbol/kod) zgodny z urządzeniami: Samsung CLP-310, Samsung CLP-310 N, Samsung CLP-315, Samsung CLP-315 W, Samsung CLX-3170 FN, Samsung CLX-3175, Samsung CLX-3175 N, Samsung CLX-3175 FN, Samsung CLX-3175 FW.

Tym samym treść oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MULTIKOM Adam Papierski nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta nr 3 firmy PROOFFICE net., ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, gdyż wadium nie zostało wniesione.

Zgodnie z zapisami pkt 11) SIWZ termin składania ofert był wyznaczony na dzień 30.09.2016r. do godziny 11:00. Wadium od Wykonawcy PROOFFICE net., ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu 30.09.2016r o godzinie 11:58. W związku z tym wadium nie zostało wniesione przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

Tym samym wadium nie zostało wniesione.

Oferta nr  4 firmy MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ wymagał aby Wykonawca w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych wraz z ofertą złożył:

- raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu (nie dotyczy foli, taśm, bębnów). Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub ich importera.

-  Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) lub im równoważnymi.

- Wzór opakowania oferowanego artykułu równoważnego w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii ( wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta). Informacje takie mogą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej (np. płyty cd, dvd). 

Dla zaoferowanych przez Państwa produktów równoważnych w niżej wymienionych pozycjach, nie zostały dołączone dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 14.10.2016r. do godz. 9:15 Wykonawca dostarczył wymagane uzupełnienia z pominięciem wzoru opakowania dla zaoferowanych artykułów równoważnych w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii wymaganych przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ dla pozycji nr 11 w której Wykonawca zaoferował produkt równoważny IC-IBLC1240MNE i dla pozycji nr 292 w której Wykonawca zaoferował produkt IC-PDQTU10JN.

Tym samym treść oferty firmy MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na  brak przesłania w terminie wskazanym w piśmie z dnia 07.10.2016r. (tj. do dnia 14.10.2016r. do godz. 9:15) prawidłowych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ dla wszystkich zaoferowanych produktów równoważnych.

Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej, poprzez wezwanie z dnia 07.10.2016r., ponowne uzupełnienie tych samych dokumentów, należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.   

Oferta nr 5 firmy MCR Electronics Piotr Bukowski, ul. Żwirki i Wigury 59/2, 02-091 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, gdyż wadium nie zostało wniesione.

Zgodnie z zapisami pkt 11) SIWZ termin składania ofert był wyznaczony na dzień 30.09.2016r. do godziny 11:00. Wadium od Wykonawcy MCR Electronics Piotr Bukowski, ul. Żwirki i Wigury 59/2, 02-091 Warszawa zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu 30.09.2016r o godzinie 11:58. W związku z tym wadium nie zostało wniesione przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

Tym samym wadium nie zostało wniesione.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum