Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w próbkach krwi i materiałach hodowlanych oraz wymiana danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy. Numer referencyjny: 141.2711.100.2016

Informację opublikowano: 2016-12-09

Sprawa znak: 141.2711.100.2016                                                                                     Kraków, dnia 09.12.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.100.2016/5

 

Diagnostyka Sp. z o. o.

ul. prof. M. Życzkowskiego 16,

31-864 Kraków

mail: sylwia.bozek@diag.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w próbkach krwi i materiałach hodowlanych oraz wymiana danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015”. Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 191-343382 z dnia 04.10.2016r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Diagnostyka Sp. z o. o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków: cena brutto: 610 203,00 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Diagnostyka Sp. z o. o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków wpłynęła jako jedyna na realizację części 1 w zakresie przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Oferta otrzymała 94,40 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, Czas oczekiwania na wynik – waga 40% - 34,40 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum