Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawa i uruchomienie zaawansowanych symulatorów pacjenta i symulatorów do nauki zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.90.2016

Informację opublikowano: 2016-11-22

 

Sprawa znak: 141.2711.90.2016                                                                                                    Kraków, dn. 21.11.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.90.2016/9

               

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę i uruchomienie zaawansowanych symulatorów pacjenta i symulatorów do nauki zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum w Krakowie, opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 13.09.2016 r. nr 2016/S 176-315845.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:

 

1. Części 1 przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 60pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 10pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 20pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 10 pkt.).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację :

- oferta nr 2 Medline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczne 17, 65-410 Zielona Góra, otrzymała łącznie 68,76 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 37,76 pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 10pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 20 pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 1 pkt.)

- oferta nr 3 Reago Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wróbla 57, 02-736 Warszawa, otrzymała łącznie 74,90 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 46,57pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 5 pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 13,33 pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 10 pkt.).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 32.

 

2. Części 2 przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 60 pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 10pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 20 pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 10 pkt.).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca punktację :

- oferta nr 2 Medline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczne 17, 65-410 Zielona Góra, otrzymała łącznie 67,90 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 36,90 pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 10pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 20 pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 1 pkt.)

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 32.

3. Części 3 przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 60 pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 10pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 20 pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 10 pkt.).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Pzp umowa może zostać zawarta w dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 32.

 

4. Części 4 przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1: Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego otrzymała łącznie 90 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 60 pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 10 pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 20 pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 0 pkt.).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca punktację :

- oferta nr 3 Reago Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wróbla 57, 02-736 Warszawa, otrzymała łącznie 49.81 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 31,48 pkt, gwarancja i rękojmia – 10% - 0 pkt.,  termin realizacji dostawy – 20% - 13,33 pkt, parametry techniczno – użytkowe 10 % - 5 pkt.).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum