Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego dla potrzeb Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-11-30

                                                                                                                                                      Kraków, dnia 30.11.2016r.

Nr sprawy: 141.2711.106.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.106.2016/2

wg. rozdzielnika

 

 

                                                         INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego dla potrzeb Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 336514 - 2016 z dnia 04-11-2016 r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zycom Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa; cena brutto: 5767,47 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy Zycom Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60 pkt), termin płatności – 20% (20 pkt), termin realizacji zamówienia – 20% (20 pkt)).

Zamawiający informuje, iż jest to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Pzp umowa może zostać zawarta w dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 43 32 730.         


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum