Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Informację opublikowano: 2016-11-30

Sprawa znak: 141.2711.102.2016                                                                         Kraków, dnia 29.11.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.102.2016/8

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę materiałów biurowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 324388-2016 w dniu 14.10.2016r. i zmienionego w dn. 18.10.2016r. pod nr 325536-2016.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe BIURO PLUS Włodzimierz Leszczyński, ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków; cena brutto: 118 742,75 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, ul. Bonarka 21, 30-415 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 i otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, termin płatności – waga 10% - 10,00 pkt., czas realizacji zamówienia – waga 20% - 20,00 pkt., czas przygotowania platformy internetowej – waga 15% - 15,00 pkt.).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr  2 firmy PROOFFICE net., ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków, została odrzucona w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ wymagał aby Wykonawca złożył wraz z ofertą zdjęcia dla zaoferowanych wszystkich produktów w wersji elektronicznej (np. płycie CD, DVD) lub kolorowy wydruk A4 (fotografie musiały być czytelne, tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta).

Dla zaoferowanych przez Państwa produktów, nie zostały dołączone dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.3 SIWZ.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 10.11.2016r. do godz. 13:00 Wykonawca dostarczył wymagane zdjęcia dla zaoferowanych wszystkich produktów w wersji elektronicznej, tj. na płycie CD.

Po sprawdzeniu przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę zdjęć okazało się, że dostarczone zdjęcia dla pozycji  2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 są nieczytelne, tj. nie pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta.

Tym samym treść oferty firmy PROOFFICE net., ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków w zakresie części 1 nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na  przesłanie nieczytelnych zdjęć dla produktów zaoferowanych w wyżej wymienionych pozycjach.

Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej, poprzez wezwanie z dnia 08.11.2016r., ponowne uzupełnienie tych samych dokumentów, należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.   

Tym samym treść oferty firmy ProOffice net. nie odpowiada treści SIWZ w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.    


Sprawa znak: 141.2711.102.2016                                                                       Kraków, dnia 29.11.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.102.2016/9

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę materiałów biurowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 324388-2016 w dniu 14.10.2016r. i zmienionego w dn. 18.10.2016r. pod nr 325536-2016.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe BIURO PLUS Włodzimierz Leszczyński, ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków; cena brutto: 152 183,12 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, ul. Bonarka 21, 30-415 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 2 i otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, termin płatności – waga 10% - 10,00 pkt., czas realizacji zamówienia – waga 20% - 20,00 pkt., czas przygotowania platformy internetowej – waga 15% - 15,00 pkt.).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr  2 firmy PROOFFICE net., ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków, została odrzucona w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wypełnionym załączniku B do SIWZ – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KALKULACJĄ CENY OFERTY - część 2” Zamawiający w pozycji nr 77 wymagał: Kalendarz książkowy (układ tygodniowy) A6, oprawa z materiału typu ekoskóra, papier min. 70g, kalendarium 5-języczne (PL; GB; D; RUS, F), imieniny i święta w języku polskim, druk 2-kolorowy, tasiemka, perforacja narożna, notes teleadresowy. Wykonawca w pozycji nr 77 zaoferował: Kalendarz książkowy B6 WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS.

W wypełnionym załączniku B do SIWZ – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KALKULACJĄ CENY OFERTY - część 2” Zamawiający w pozycji nr 287 wymagał: Zeszyt A5 oprawa miękka , 100 kartek w kratkę, kołozeszyt Wykonawca w pozycji nr 287 zaoferował: Kołonotatnik A4/100 miękka oprawa kratka INTERDRUK.

Tym samym treść oferty firmy ProOffice net nie odpowiada treści SIWZ w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

   


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum