Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-03-08

Sprawa znak: 141.2711.91.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/63

                                                                                                                                                             Kraków, dn. 08.03.2017r.

wg. rozdzielnika

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części XII

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00” opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r.  nr 2016/S 186-333620.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 94 ust. 3, jako najkorzystniejsza w zakresie części XII została wybrana oferta firmy: „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno.

 

UZASADNIENIE:

Firma Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok uznana za najkorzystniejszą w informacji z dnia 22.02.2017r. Pismem z dnia 24.02.2017r., Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku z powyższym Zmawiający na podstawie art. 94 ust. 3 wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Oferta firmy : „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 56,4421 pkt. (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 37,1473 pkt, Termin realizacji 20% - 18,4615 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 0,8333 pkt ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.

 

Sprawa znak: 141.2711.91.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/62

                                                                                                                                                             Kraków, dn. 24.02.2017r.

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI X

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00” opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r.  nr 2016/S 186-333620.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części X została wybrana oferta Firmy „Anmer” Marek Ziembowicz, ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo.

 

Uzasadnienie:

Oferta Firmy „Anmer” Marek Ziembowicz, ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części X i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60,00 pkt, Termin realizacji 20% - 20,00 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 20 pkt).

 

Jednocześnie:

Oferta Firmy Medela Polska sp. z o.o. ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części X i otrzymała łącznie 55,5421 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 15,5421 pkt, Termin realizacji 20% - 18,4615 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 20 pkt ).

 

Oferta Firmy ERES MEDICAL sp. z o.o. Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części X i otrzymała łącznie 78,5488 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 45,2155 pkt, Termin realizacji 20% - 18,4615 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 13,3333  pkt ).

 

Oferta Firmy Videomed Zakład Elektroniczny Klonowa 18, 58-310 Szczawno Zdrój spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części X i otrzymała łącznie 66,8784 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 26,8784 pkt, Termin realizacji 20% - 20 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 20 pkt ).

 

Oferta Firmy Walmed sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części X i otrzymała łącznie 65,80 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 25,80 pkt, Termin realizacji 20% - 20 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 20  pkt ).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 

Sprawa znak: 141.2711.91.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/61

                                                                                                                                                             Kraków, dn. 22.02.2017r.

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI XII

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00” opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r.  nr 2016/S 186-333620.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części XII została wybrana oferta Firmy Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.

 

Uzasadnienie:

Oferta Firmy Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części XII i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60,00 pkt, Termin realizacji 20% - 20,00 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 20 pkt).

 

Jednocześnie:

Oferta Firmy „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna; ul. Dworcowa 15a; 86-200 Chełmno spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części XII i otrzymała łącznie 56,4421 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 37,1473 pkt, Termin realizacji 20% - 18,4615 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 0,8333 pkt ).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 

 

Sprawa znak: 141.2711.91.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/60

                                                                                                                                                             Kraków, dn. 22.02.2017r.

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI VIII

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00” opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r.  nr 2016/S 186-333620.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części VIII została wybrana oferta Firmy Walmed sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie.

 

Uzasadnienie:

Oferta Firmy Walmed sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części VIII i otrzymała łącznie 91,8208 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 56,4042 pkt, Termin realizacji 20% - 20,00 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 0,4166 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 15% - 15 pkt).

 

Jednocześnie:

Oferta Firmy Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części VIII i otrzymała łącznie 91,1111 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60,00 pkt, Termin realizacji 20% - 11,1111 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 5 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 15% - 15 pkt).

 

Oferta Firmy Ekomark Sp. z o.o. ul. Boguckiego 1a, 01-508 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części VIII i otrzymała łącznie 76,0562 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 49,6277 pkt, Termin realizacji 20% - 11,4285 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 0 pkt, Parametry techniczno-użytkowe – 15% - 15 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 

 

Sprawa znak: 141.2711.91.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/59

                                                                                                                                                             Kraków, dn. 20.02.2017r.

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00” opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r.  nr 2016/S 186-333620.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części I została wybrana oferta Firmy M4MEDICAL sp. z o.o.  ul. St. Leszczyńskiego 60, 20-068 Lublin.

Uzasadnienie:

Oferta Firmy M4MEDICAL sp. z o.o.; ul. St. Leszczyńskiego 60 20-068 Lublin spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
w zakresie części I i otrzymała łącznie 97,50 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60,00 pkt, Termin realizacji 20% - 20,00 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 2,50 pkt, Parametry techniczno-użytkowe 15% - 15,00 pkt.).

Jednocześnie:

Oferta Firmy PROMED S.A.; ul. Krajewskiego 1b; 01-520 Warszawa wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części I i otrzymała łącznie 89,7655 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 54,8742 pkt, Termin realizacji 20% - 17,3913 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 2,50 pkt, Parametry techniczno-użytkowe 15% - 15,00 pkt.).

Oferta Firmy Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o., ul. Renesansowa 5a, 01-905 Warszawa wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części I i otrzymała łącznie 86,7036 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 51,7036 pkt, Termin realizacji 20% - 20 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 0 pkt, Parametry techniczno-użytkowe 15% - 15,00 pkt.).

Ponadto:

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ:

Zamawiający pismem z dnia 27.01.2017r. (nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/32), wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca do wyznaczonego terminu (tj. do dnia 01.02.2017r. do godziny 10:00) nie złożył ww. wyjaśnień.

Tym samym treść oferty firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na niedostarczenie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wyjaśnień dot. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 

Sprawa znak: 141.2711.91.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/55                                                                                                                                       Kraków, dn. 17.02.2017r.

                                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI III

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00” opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r.  nr 2016/S 186-333620.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części III została wybrana oferta Firmy PARTNER 4 MEDICINE sp. z o.o.; pl. Metziga 26; 64-100 Leszno.

Uzasadnienie:

Oferta Firmy PARTNER 4 MEDICINE sp. z o.o.; pl. Metziga 26; 64-100 Leszno spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części III i otrzymała łącznie 94,94 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 59,94 pkt, Termin realizacji 20% - 20 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 0 pkt, Parametry techniczno-użytkowe 15%-15 pkt ).

Jednocześnie:

Oferta Firmy ProfiMedical Bestry, Wichary sp.j. ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części III i otrzymała łącznie 73,80 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60,00 pkt, Termin realizacji 20% - 0 pkt, Gwarancja i rękojmia 5% - 0 pkt, Parametry techniczno-użytkowe 15%-13,8 pkt ).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.


Sprawa znak: 141.2711.91.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.91.2016/56                                                                                                        

                                                                                                                                                Kraków, dn. 17.02.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI V

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00” opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r.  nr 2016/S 186-333620.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części V została wybrana oferta Firmy FORMED sp. z o.o.  sp.k.; ul. Leśnianka 97; 34-300 Żywiec.

Uzasadnienie:

Oferta Firmy FORMED sp. z o.o.  sp.k.; ul. Leśnianka 97; 34-300 Żywiec spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części V i otrzymała łącznie 93,3333 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60,00 pkt, Termin realizacji 20% - 20,00 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 13,3333 pkt).

Jednocześnie:

Oferta Firmy „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna; ul. Dworcowa 15a; 86-200 Chełmno spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części V i otrzymała łącznie 28,2547 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 15,1138 pkt, Termin realizacji 20% - 12,3076 pkt, Gwarancja i rękojmia 20% - 0,8333 pkt ).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 

 

                                                                                                                                                            
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum