Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015

Informację opublikowano: 2016-12-08

Sprawa znak: 141.2711.110.2016                                                                                                Kraków, dnia 08.12.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.110.2016/2

 

           

ASCLEPIOS S.A,

ul. Hubska 44,

50 -502 Wrocław

email: przetargi@asclepios.pl

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej  dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego  źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 34861 – 2016 z dnia 22.11.2016r.

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy ASCLEPIOSA S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

 

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy ASCLEPIOSA S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław wpłynęła jako jedyna, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – 60% - 60 pkt, termin realizacji dostawy – 30% - 30 pkt, termin płatności 10% - 10 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM,
tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum