Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. spr.znak: 141.2711.94.2016

Informację opublikowano: 2016-12-23

                                                                                           

Sprawa znak: 141.2711.94.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.94.2016/18

                                                       Kraków, dn. 23.12.2016r.

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 313511-2016 z dnia 26.09.2016r na: „Dostawę wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy HAS-MED Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.

Uzasadnienie:

Oferta Firmy HAS-MED Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60 pkt, Termin dostawy 25% - 25 pkt, Gwarancja i rękojmia 15% - 15 pkt).

Jednocześnie oferta Wykonawcy „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna ul. Dworcowa 15a, 86- 200 Chełmno została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z pkt 6) ppkt 1.1.3. SIWZ Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany był złożyć kalkulację cenową przedmiotu zamówienia stanowiącą Załącznik C do Formularza oferty. Do złożonej przez ww. Wykonawcę oferty został dołączony Załącznik C, w którym dwukrotnie została wpisana i wyceniona poz. 11 , raz jako „Materac próżniowy” i drugi raz poz. 11 jako „pokrowiec do materaca poz. 11”.

Zatem Wykonawca zaoferował inny zakres świadczenia niż określony przez Zamawiającego w treści pkt 3) 1.3 SIWZ oraz Załącznika A do Formularza oferty, stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający podnosi, że oferta KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna jest niezgodna w aspekcie merytorycznym z postanowieniami SIWZ. Stanowisko Zamawiającego potwierdza poniższe wyrzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w wyroku o sygn. akt KIO 1155/16 oraz 1219/16 z dnia 22 lipca 2016 r., którego treść jest następująca:„ 1. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 p.z.p. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi, nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy Zamawiającego.” Zasadnym jest przywołanie także sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt 1769/15 z dnia 1 września 2015 r.: „1. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. nie odróżnia rodzajów czy stopnia niezgodności oferty z SIWZ - poza owymi (nieistotnymi) omyłkami, niepowodującymi istotnych zmian w treści oferty. Tym samym każda niezgodność treści oferty, która nie da się usunąć jako nieistotna omyłka, jest podstawą do odrzucenia oferty. 2. Za niedozwolone negocjacje treści oferty należałoby uznać nie tylko ustalenia, co w ofercie zmienić, ale także ustalenie, co pozostawić bez zmian i zaakceptować jako dopuszczalne, mimo że jest niezgodne z SIWZ.”..

Dodatkowo oferta podlega również odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyz Wykonawca samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą. W świetle art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie mógł ponownie zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie terminu, zatem Zamawiający uznaje, iż Wykonawca zrezygnował z udziału w przedmiotowym postępowaniu. Na potwierdzenie tego stanowska Zamawiający przytacza treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 1370/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.: „1. Regulacja z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, szczególnie w przypadku, gdy nie wnioskuje o to zamawiający (z uwagi na to, że termin związania ofertą już raz przedłużał lub nie wezwał wykonawców do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Zatem, gdy wykonawca (oferent) chce być uczestnikiem postępowania, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania musi złożyć przed jego upływem. 2. Odwołujący, nie realizując uprawnienia z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, rezygnuje de facto z udziału w postępowaniu.”.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum