Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawa wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.96.2016

Informację opublikowano: 2016-12-28

Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                 Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/13

według rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra: cena brutto: 22 863,24 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 Firmy Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 i otrzymała 99,5707 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 59,5707 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 15,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 25,00 pkt.).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 3 Firmy „FANTOM” Firma Wielobranżowa mgr Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 1 i otrzymała 79,0217 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 0,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 19,0217 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       


Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                 Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/14

według rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra: cena brutto: 46 924,50 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 Firmy Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 2 i otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 15,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 25,00 pkt.).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 3 Firmy „FANTOM” Firma Wielobranżowa mgr Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin podlega odrzuceniu w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień ponieważ:

Zamawiający pismem z dnia 25.11.2016r. (Nr wew. pisma: 141.2711.96.2016/4) poinformował Wykonawcę
o poprawieniu w jego ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia (tj. od dnia 25.11.2016r.) nie potwierdził zgody na poprawienie omyłek o których mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm).

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie myłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       


Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                 Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/15

według rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra: cena brutto: 25 780,80 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 Firmy Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 3 i otrzymała 97,2805 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 57,2805 pkt, okres gwarancji – waga 10% - 10,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 20% - 20,00 pkt., dodatkowe parametry – waga 10% - 10 pkt.).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 3 Firmy „FANTOM” Firma Wielobranżowa mgr Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 3 i otrzymała 81,7174 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 10% - 0,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 20% - 15,2174 pkt., dodatkowe parametry – waga 10% - 6,5 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       


Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                 Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/16

MEDLINE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

mail: przetargi@medline.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra: cena brutto: 227 682,84 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 Firmy Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra wpłynęła jako jedyna na realizację części 4 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 4. Oferta otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 15,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 25,00 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       


Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                 Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/17

"FANTOM" Firma Wielobranżowa       

 mgr Andrzej Miętkiewicz

ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin

mail: biuro@fantom-fw.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: „FANTOM” Firma Wielobranżowa mgr Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin: cena brutto: 21 018,24 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 3 Firmy „FANTOM” Firma Wielobranżowa mgr Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin wpłynęła jako jedyna na realizację części 5 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 5. Oferta otrzymała 85,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 0,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 25,00 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       


Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                  Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/18

 

Laerdal Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

mail: lmp@laerdal.com

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 6 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Laerdal Medical Poland Sp. z o. o. , ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice: cena brutto: 2 398,50 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o. , ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice wpłynęła jako jedyna na realizację części 6 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 6. Oferta otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 15,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 25,00 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.  

     


Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                 Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/19

według rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 7 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Laerdal Medical Poland Sp. z o. o. , ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice: cena brutto 7 134,00 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o. , ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 7 i otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 10% - 10,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 20% - 20,00 pkt., dodatkowe parametry – waga 10% - 10,00 pkt.).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 2 Firmy Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 7 i otrzymała 53,1857 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 19,8857 pkt, okres gwarancji – waga 10% - 10,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 20% - 20,00 pkt., dodatkowe parametry – waga 10% - 3,30 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.        


Sprawa znak: 141.2711.96.2016                                                                                                 Kraków, dn. 28.12.2016r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.96.2016/20

według rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 8 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku
z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 186-333621 z dnia 27.09.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Laerdal Medical Poland Sp. z o. o. , ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice: cena brutto 2 091,00 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o. o. , ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 8 i otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 15,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 25,00 pkt.).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 2 Firmy Medline Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 8 i otrzymała 88,5714 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 48,5714 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 15,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 25,00 pkt.).

Oferta nr 3 Firmy „FANTOM” Firma Wielobranżowa mgr Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 8 i otrzymała 61,5394 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 42,5177 pkt, okres gwarancji – waga 15% - 0,00 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 25% - 19,0217 pkt.).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum