Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego wykonywania usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-12-29

Sprawa znak: 141.2711.114.2016                                                                                                     Kraków, 29.12.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.114.2016/4

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na sukcesywne wykonywanie usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP w dn. 02.12.2016r. pod nr 357710 – 2016.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Profil A Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23B,  31-574 Kraków.

 

UZASADNIENIE:

 

Oferta nr 3 firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Profil A Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23B,  31-574 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała 100 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60 pkt., czas na zakupienie nowego asortymentu przez Wykonawcę w przypadku jego zagubienia lub uszkodzenia w sposób uniemożlwiający jego dalsze używanie zgodnie z przeznaczeniem – waga 30% - 30 pkt., termin płatności - waga 10% - 10 pkt.).

 

Ponadto oferta nr 1 firmy F.H.U. Kontrast Jarosław Puda, ul. Główna 31, 43-100 Tychy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała 84,5724 pkt., (cena oferty (brutto) – waga 60% - 44,5724 pkt., czas na zakupienie nowego asortymentu przez Wykonawcę w przypadku jego zagubienia lub uszkodzenia w sposób uniemożlwiający jego dalsze używanie zgodnie z przeznaczeniem – waga 30% - 30 pkt, termin płatności waga 10% - 10 pkt.).  

 

Ponadto oferta nr 2 firmy TIP-TOP Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 22a, 31-752 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała 48,6365 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 48,6365 pkt., czas na zakupienie nowego asortymentu przez Wykonawcę w przypadku jego zagubienia lub uszkodzenia w sposób uniemożlwiający jego dalsze używanie zgodnie z przeznaczeniem – waga 30% - 0 pkt., termin płatności: waga 10% - 0 pkt.).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum