Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy butelek laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.

Informację opublikowano: 2016-12-30

Sprawa znak: 141.2711.109.2016                                                                                            Kraków, 30.12.2016 r.

Nr wew. pisma: 141.2711.109.2016/13

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 349015 – 2016 w dniu 22.11.2016r na sukcesywną dostawę butelek laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części I przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki.

 

UZASADNIENIE:

 

Oferta nr 4 firmy BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części I przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 100 pkt. (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, termin realizacji zamówienia – waga 40% - 40,00 pkt.).

 

Ponadto oferta nr 5 firmy VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części I przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 96,0072 pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60% - 56,0072 pkt, termin realizacji zamówienia – waga 40% - 40,00 pkt.).

 

Jednocześnie oferta nr 1 firmy Immunogen Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16B/104, 02-904 Warszawa została odrzucona w zakresie części I przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku A do Formularza oferty w pozycji 1 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W załączniku A do Formularza oferty w pozycji 1 Zamawiajcy wymagał aby oferowany produkt był traktowany certyfikowanym procesem Nunclon™Δ w celu zapewnienia optymalnego wzrostu i adherencji komórek. Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie jest traktowany certyfikowanym procesem Nunclon™Δ w celu zapewnienia optymalnego wzrostu i adherencji komórek.

W załączniku A do Formularza oferty w pozycji 1 Zamawiajcy wymagał aby produkt pakowany był pojedynczo w sterylne opakowania. Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie jest pakowany pojedynczo w sterylne opakowania.

W załączniku A do Formularza oferty w pozycji 2 wymagał aby oferowany produkt jest traktowany certyfikowanym procesem Nunclon™Δ w celu zapewnienia optymalnego wzrostu i adherencji komórek. Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie jest traktowany certyfikowanym procesem Nunclon™Δ w celu zapewnienia optymalnego wzrostu i adherencji komórek.

 

 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Sprawa znak: 141.2711.109.2016                                                                                            Kraków, 30.12.2016 r.

Nr wew. pisma: 141.2711.109.2016/14

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 349015 – 2016 w dniu 22.11.2016r na sukcesywną dostawę butelek laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części II  przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 PPHU Genos s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski, Strońsko 20a, Zapolice 98-161.

UZASADNIENIE:

 

Oferta nr 3 firmy PPHU Genos s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski, Strońsko 20a, Zapolice 98-161 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części II przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 100 pkt. (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, termin realizacji zamówienia – waga 40% - 40,00 pkt.).

 

Ponadto oferta nr 2 firmy Polgen Sp. z o.o. Sp. K., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części II przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 58,1562 pkt. (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60%  58,1562 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 40% - 0,00 pkt.).

Oferta nr 5 firmy  VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 69,9454 pkt. (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60%  43,2787 pkt., termin realizacji zamówienia – waga 40% - 26,6667 pkt.).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum