Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonanie oprogramowania/systemu/aplikacji bazodanowej do gromadzenia, zarządzania i dystrybucji danych oraz monitoringu skuteczności terapeutycznej produktu leczniczego. spr. znak: 141.2711.69.2016

Informację opublikowano: 2017-01-12

Sprawa znak: 141.2711.69.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.69.2016/13

Kraków, dnia 12.01.2017 r.

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) na wykonanie oprogramowania/systemu/aplikacji bazodanowej do gromadzenia, zarządzania i dystrybucji danych oraz monitoringu skuteczności terapeutycznej produktu leczniczego, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 320810-2016 z dnia 10.10.2016r.

 

 

W nawiązaniu do informacji z dnia 09.01.2017 r., o unieważnieniu czynności o rozstrzygnięciu (wyniku) niniejszego postępowania w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonaniu ponownej czynności badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy – Fabrity K2 Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.

 

 

Uzasadnienie:

 

Oferta Wykonawcy Fabrity K2 Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 89,8253 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 52,8253 pkt, Termin realizacji 15% - 12 pkt, Czas reakcji 15% - 15 pkt, Gwarancja i rękojmia 10% - 10 pkt).

 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 

 

 

Informację opublikowano: 2016-12-30

Sprawa znak: 141.2711.69.2016

 Nr wew. pisma: 141.2711.69.2016/10

Kraków, dnia 30.12.2016 r.

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na wykonanie oprogramowania/systemu/aplikacji bazodanowej do gromadzenia, zarządzania i dystrybucji danych oraz monitoringu skuteczności terapeutycznej produktu leczniczego, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 320810-2016 z dnia 10.10.2016r.

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Fabrity K2 Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.

 

 

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy Fabrity K2 Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 89,8253 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 52,8253 pkt, Termin realizacji 15% - 12 pkt, Czas reakcji 15% - 15 pkt, Gwarancja i rękojmia 10% - 10 pkt).

 

 

                Ponadto Zamawiający na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP odrzucił ofertę Aspello Sp. z o. o., ponieważ jej treść nie odpowiadała postanowieniom SIWZ. Na wstępie Zamawiający zauważa, iż ogłaszając w dniu 10.10.2016 r. niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na powyżej określony zakres przedmiotowy podał w treści SIWZ, w tym Formularzu oferty, iż rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w dwóch ratach, przy czym I rata opiewała na 70% ceny oferty, zaś II rata miała stanowić równowartość 30% należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  Natomiast w dniu 18 października b. r. Zamawiający dokonał modyfikacji powyższych zapisów SIWZ dzieląc realizację przedmiotu zamówienia na trzy etapy, co skutkowało również zmianą sposobu rozliczenia wynagrodzenia za pomocą trzech rat (I rata – 70% ceny oferty, II rata – 20% ceny oferty oraz III rata – 10% ceny oferty). W tym miejscu Zamawiający podnosi, że „3. Skoro wyjaśnienia treści SIWZ same w sobie kształtują jej brzmienie i mogą je modyfikować, to oczywistym jest, że wyjaśnienia udzielone później uaktualniają brzmienie SIWZ w stosunku do poprzedniego, czy to pierwotnego brzmienia, czy nadanego innymi, wcześniejszymi wyjaśnieniami. Jeśli wyjaśnienia udzielone wcześniej wywoływały wątpliwości, które Zamawiający postanowił usunąć, udzielając następnie dodatkowych wyjaśnień, to jedynym logicznym wnioskiem jest, że te późniejsze wyjaśnienia, precyzujące brzmienie SIWZ, są dla wykonawców obowiązujące.” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 621/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r.). Podobne stanowisko zajął Paweł Granecki pisząc o tym, że: „Jak wskazuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wyjaśnienia udzielane w zakresie odnoszącym się do siwz stanowią rodzaj wykładni autentycznej wiążącej zamawiającego i wykonawców. Każdorazowo jeżeli wyjaśnienia treści siwz prowadzą do nadania jej zapisom nowego znaczenia mamy do czynienia z modyfikacją jej treści. Jest ona wiążąca dla uczestników postępowania i stanowi wyznacznik interpretacji postanowień umowy"; wyr. KIO z 15.11.2012 r., KIO 2412/12: "Wskazać należy, że wykonawca sporządzając ofertę powinien brać pod uwagę pełną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc w tym przypadku, zwłaszcza pełną treść dokumentów opisujących przedmiot zamówienia. Co więcej, specyfikację należy czytać łącznie z pytaniami wykonawców i odpowiedziami udzielonymi przez zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 PrZamPubl. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla stron").” (Paweł Granecki, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz.”, Legalis 2016 r., uwaga nr 1 komentarza do art. 38).

                Tymczasem Aspello Sp. z o. o. składając swoją ofertę na powyższy zakres przedmiotowy oświadczył w pkt 2 Formularza oferty, co następuje: „1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian za łączną kwotę netto 386 000,00 zł plus należny podatek VAT 23% w wysokości 88 780,00 zł, co daje kwotę brutto 474 780,00 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych, zero groszy), w tym: a) wykonanie I etapu przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 319 800,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych, zero groszy), która nie przekracza 70% całkowitej ceny oferty brutto, b) wykonanie łącznie II i III etapu przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 154 980,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych, zero groszy), która nie jest mniejsza niż 30 % całkowitej ceny oferty brutto.”. Przytoczony zapis bezsprzecznie wskazuje, iż ww. Wykonawcy nie uwzględnił w treści swojej oferty modyfikacji SIWZ przeprowadzonej w dniu 18 października 2016 r. Tym samym oferta Aspello Sp. z o o. jest niezgodna z postanowieniami SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętą przez Krajową Izbę Odwoławcza linię orzeczniczą: „1. Zastosowanie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. jako podstawy odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znajduje szerokie omówienie. Interpretacje normy wynikającej z ww. przepisu wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z s.i.w.z. musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.); dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w s.i.w.z. oraz zobowiązania oferowanego w ofercie, tudzież polegać może na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami s.i.w.z. (z zaznaczeniem, iż chodzi tu o wymagania s.i.w.z. dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania/świadczenia ofertowego, a więc wymagania co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy również tradycyjnie zamieszczane w s.i.w.z.);” (wyrok o sygn. akt KIO 1130/16 z dnia 11 lipca 2016 r. ). Z kolei kluczowe stanowiska dla przedmiotowego rozstrzygnięcia polegającego na odrzuceniu ofert Aspello Sp. z o. o. Izba zajęła w dniu 17 lutego 2014 r wydając wyrok o sygn. akt KIO 188/14: „2. Skoro wykonawcy obowiązani byli podawać w harmonogramie dane dotyczące wartości i czasookresu realizacji poszczególnych etapów robót, to informacje te stanowiły zobowiązanie wykonawcy do wykonania poszczególnych etapów robót o określonej wartości w tych czasookresach. Nie podzielono zatem stanowiska, że zobowiązanie to nie stanowi treści oferty.”. Wreszcie na zakończenie Zamawiający przytacza fragment wyroku o sygn. akt KIO 1247/14 z dnia 2 lipca 2014 r., którego treść jest następująca: „W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wymagał takich szczególnych, konkretnych oświadczeń woli, co do określenia czasowego i wartościowego wykonania określonych prac, w tym realizacji instalacji CO w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Skoro Odwołujący złożył w tym zakresie odmienne od wymogów SIWZ oświadczenie woli - zdaniem Izby - nie może go naprawić generalnym oświadczeniem o zgodności treści oferty z treścią SIWZ i zobowiązaniu do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy”.

                Zamawiający wykluczył z postępowania Net PC Sp. z o. o. z powodu nie spełnienia przez tego Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, co skutkuje odrzuceniem oferty tej Spółki. Przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu postawiony przez Zamawiającego w pkt 5 1.3.2) SIWZ brzmiał następująco: „Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, natomiast w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje projekty bazodanowe, wymagające wydajności i optymalizacji oraz wspierające działalność operacyjną, a w szczególności procesy laboratoryjne lub technologiczne lub diagnostyczne, przeznaczone dla sektora ochrony zdrowia lub branży medycznej lub biotechnologicznej lub farmaceutycznej, o wartości łącznej wykazanych dwóch usług nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.”.

                Na skutek wezwania tego Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP Net PC Sp. z o. o. przedłożył m.in. wykaz usług na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu. Jednakże zarówno treść samego wykazu usług, jak i wyjaśnienia jego treści złożone przez Net PC Sp. z. o. o. w trybie art. 26 ust. 4 przywołanej ustawy nie rozwiały wątpliwości dotyczących przeznaczenia usługi zrealizowanej na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa jako dedykowanej dla sektora ochrony zdrowia.

W tym miejscu Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum informuje, że w międzyczasie korzystając ze swojego uprawnienia wynikającego z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1126) stanowiącego, że: „Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.”, wystosował do jednego z odbiorców usługi wskazanych w rzeczonym wykazie, Głównego Instytutu Górnictwa, wniosek o udzielenie poniższych informacji. Mianowicie wniosek Zamawiającego zawierał prośbę o odpowiedź na następujące pytania: „a) Czy wykonana usługa dotyczyła projektu bazodanowego, wymagającego wydajności i optymalizacji oraz wspierającego działalność operacyjną?, b) Czy obejmowała w szczególności procesy laboratoryjne lub technologiczne lub diagnostyczne?, c) Czy procesy wskazane w pkt. b były przeznaczone dla sektora ochrony zdrowia lub branży medycznej lub biotechnologicznej lub farmaceutycznej? (proszę opisać konkretne przeznaczenie, tj. cel, sposób zastosowania i wykorzystania w danym sektorze), Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum prosi o wyjaśnienie czy przedmiotowy projekt bazodanowy wspierał działalność operacyjną, ponieważ w podanej nazwie usługi pojawia się "system informacyjno- komunikacyjny (PIK)". Ponadto prosimy o informacje, jakie usługa wspierała procesy - czy były to procesy laboratoryjne lub technologiczne lub diagnostyczne? Dodatkowo zwracamy się z prośbą o informację czy usługa ta była przeznaczona dla sektora ochrony zdrowia (lub branży medycznej lub biotechnologicznej lub farmaceutycznej) tj. prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie pracy dotyczyła ona ochrony zdrowia.”

W dniu 9 grudnia 2016 r. w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Główny Instytut Górnictwa wystosował do Zamawiającego poniższą odpowiedź: „Odpowiadając na postawione pytania (a, b i c): usługa dotyczyła wykonania projektu technicznego PIK w postaci: generalnego projektu funkcjonalnego i technicznego portalu, w tym projektu bazy danych w odniesieniu do wymagań technicznych określonych w SIWZ dot. parametrów technicznych sprzętu i oprogramowania, wydajności, czasu odpowiedzi systemu, jakości dostarczonych kodów. PIK został opracowany i wdrożony celem integracji rozproszonych danych statystycznych opisujących działalność B+R i innowacyjność gospodarki regionu (poziom statystyczny NUTS2) oraz możliwości dokonywania specjalistycznych analiz dla oceny potencjału regionu, identyfikacji i monitorowania regionalnych inteligentnych specjalizacji. System stanowi narzędzie wsparcia dla realizacji polityk oraz analiz scenariuszowych w zakresie specjalizacji technologicznej regionów oraz kraju. System jest dedykowany do decydentów regionalnych (m.in. administracja samorządowa), krajowych oraz szerokiego grona interesariuszy związanych z procesami wdrażania innowacji technologicznych. PIK posiada również funkcjonalności umożliwiające wymianę wiedzy eksperckiej czy monitorowanie procesów rozwojowych. System służy analizom strategicznym przy ograniczonym zastosowaniu do operacyjnego zarządzania jednostkowymi procesami w firmie lub/i jednostce organizacyjnej.”.

Powyższe wyjaśnienia dowodzą tego, że wskazana w wykazie usług Net PC Sp. z o. o. usługa zrealizowana na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa nie spełnia minimalnych poziomów zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia publicznego.

Niemniej jednak Zamawiający mając na uwadze „1. Wykluczenie wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, możliwe jest tylko i wyłącznie z zastrzeżeniem uprzedniego zastosowania art. 26 ust. 3 p.z.p. - wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których pierwotnie, wraz z wnioskiem lub ofertą, nie przedłożył.” (wyrok o sygn. akt KIO 526/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r.), w dniu 14 grudnia 2016 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnia wykazu usług na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Otrzymana odpowiedź Net PC Sp. z. o. o. z dnia 16 grudnia 2016 r. na skutek ww. wezwania Zamawiającego stanowi tylko i wyłącznie polemikę i interpretację postanowionego w pkt 5 ppkt 1.3.2) SIWZ warunku udziału w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Tymczasem przedmiotowe pismo winno rozwiać wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia przedmiotowego warunku, czego nie czyni. Pogląd Zamawiającego znajduje swoje potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 1353/15 z dnia 14 lipca 2015 r., którego brzmienie jest następujące: „Izba stwierdza, że wykonawca (odwołujący), od którego zamawiający żąda uzupełnienia wykazania spełnienia warunków w postępowaniu powinien to zrobić ze świadomością wyjątkowości takiej sytuacji, gdyż regułą jest brak możliwości wprowadzania zmian w ofercie, a w tym uzupełniania oferty, po upływie terminu składania ofert. Dlatego składając uzupełnienie oferty, zgodnie z art. 26 ust. 3 P.z.p., wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku w sposób oczywisty i niepodważalny. Tymczasem odwołujący złożył takie dokumenty na uzupełnieni, że zamawiający wystosował do wystawcy referencji zapytanie w sprawie wartości wskazanych robót, do czego był uprawniony na podstawie § 1 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Przepis ten brzmi "W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio zamawiającemu".

Biorąc pod uwagę powyższe rzeczony Wykonawca nie wykazał ani na etapie składania oferty, ani w wyniku przedmiotowego uzupełnienia i wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Zatem podlega on wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, a jego oferta odrzuceniu w myśl art. 24 ust. 4 ww. ustawy.

Ponadto Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP ofertę konsorcjum: House Med Sp. z o. o. (lider) i Altasoft spółka cywilna (uczestnik), ponieważ termin związania oferty tego Wykonawcy upłynął w dniu 25 grudnia 2016 r., a ww. Spółka nie przedłużyła samodzielnie ważności jej oferty. W świetle art. 85 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający nie mógł ponownie zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie terminu, zatem Zamawiający uznaje, iż Wykonawca zrezygnował z udziału w przedmiotowym postępowaniu. Na potwierdzenie tego stanowiska Zamawiający przytacza treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 1370/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.: „1. Regulacja z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, szczególnie w przypadku, gdy nie wnioskuje o to zamawiający (z uwagi na to, że termin związania ofertą już raz przedłużał lub nie wezwał wykonawców do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Zatem, gdy wykonawca (oferent) chce być uczestnikiem postępowania, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania musi złożyć przed jego upływem. 2. Odwołujący, nie realizując uprawnienia z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, rezygnuje de facto z udziału w postępowaniu.”.

Przywołany przepis art. 89 ust. 1 ust. 7a ustawy PZP stanowi, że: „”. Prawidłowość decyzji Zamawiającego co do odrzucenia oferty potwierdził Paweł Granecki pisząc o tym, że: „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22.6.2016 r. uchyliła art. 22 ust. 2 pkt 2 PrZamPubl, który przewidywał sankcję wykluczenia w przypadku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W następstwie ww. nowelizacji dawna przesłanka wykluczenia została przeniesiona do katalogu obligatoryjnych przesłanek odrzucenia oferty. Biorąc jednak pod uwagę podobieństwo redakcyjne przepisu dawnego i obecnego, przy uwzględnieniu oczywiście innej sankcji w sytuacji ziszczenia się okoliczności w nim wskazanej, zasadnym wydaje się być przywołanie orzecznictwa odnoszącego się do dawnej przesłanki wykluczenia jako pomocnego przy wykładni nowej przesłanki odrzucenia. W orzecznictwie odnoszącym się do dawnego art. 24 ust. 2 pkt 2 PrZamPubl wskazywano w szczególności, że: 1) z treści art. 24 ust. 2 pkt 2 PrZamPubl nie wynika, aby brak zgody wykonawcy, o którym mowa w tym przepisie, musiał być poprzedzony wezwaniem zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą. W tym przepisie jest także przesłanka do wykluczenia wykonawcy, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą (czyli nie wyraził zgody na przedłużenie związania ofertą), a nie tylko tego, który po wezwaniu zamawiającego nie przedłużył terminu związania ofertą (na wezwanie) – por. uzasadnienie wyr. KIO z 5.9.2011 r., KIO 1815/11; 2) fakt, że ustawodawca nie zawarł sformułowania w art. 24 ust. 2 pkt 2 PrZamPubl "na wezwanie zamawiającego", a jedynie "nie zgodzili się [tj. wykonawcy – przyp. autora] na przedłużenie okresu związania ofertą", potwierdza, że w tym artykule jest także przesłanka do wykluczenia wykonawcy, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą (czyli nie wyraził zgody na przedłużenie związania ofertą), a nie tylko tego, który po wezwaniu zamawiającego nie przedłużył terminu związania ofertą (na wezwanie) – por. uzasadnienie wyr. KIO z 23.12.2011 r., KIO 2651/11.” (Paweł Granecki, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz.”, Legalis 2016 r., uwaga nr 9 komentarza do art. 89).

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że: „Wybór najkorzystniejszej oferty musi nastąpić w terminie związania ofertą. Wybór oferty, której termin związania upłynął, pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1, gdyż prowadzi do nieuprawnionego zrównania sytuacji wykonawców, którzy znajdują się w okresie związania ofertą i są zobligowani do zawarcia umowy, a w przeciwnym wypadku zagrożeni utratą wadium czy też roszczeniem odszkodowawczym, z wykonawcami, którym przysługuje jedynie prawo do zawarcia umowy i nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z ewentualną odmową (zob. wyrok SO w Łodzi z dnia 21 września 2012 r., XIII Ga 392/13, LEX nr 1721012, oraz wyroki KIO: z dnia 31 stycznia 2013 r., KIO 109/13; z dnia 19 kwietnia 2013 r., KIO 776/13; z dnia 27 sierpnia 2014 r., KIO 1669/14, www.uzp.gov.pl).” (Józef Edmund Nowicki [w:] Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz.”, Lex 2015 r., uwaga nr 8 komentarza do art. 85).

 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z wybranym Wykonawcą pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum