Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa jednorazowych, przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych, zestawów do ekspansji komórek (kartigde) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Informację opublikowano: 2017-01-11

Sprawa znak: 141.2711.138.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.138.2016/1

Kraków, 10 stycznia 2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn. „Sukcesywna dostawa jednorazowych, przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych, zestawów do ekspansji komórek (kartigde) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015”.  

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Terumo BCT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 

UZASADNIENIE:

 

Oferta Wykonawcy Terumo BCT Polska sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania i jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

 Oferta Wykonawcy Terumo BCT Polska sp. z o.o. otrzymała łącznie 60 pkt, w tym w kryterium:

  • cena oferty (waga 60%)  60,00 pkt
  • termin realizacji zamówienia (waga 40%) 0 pkt.

 

Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w Postępowaniu, tak więc została sklasyfikowana na pierwszym miejscu.

 

Jednocześnie, Zamawiający odstępuję od wzywania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu KRS w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż Wykonawca złożył taki dokument wraz z ofertą.

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum