Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18

Informację opublikowano: 2017-01-24

Sprawa znak: 141.2711.133.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.133.2016/2

Kraków, 24 stycznia 2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na:Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18”, Sprawa znak: 141.2711.133.2016.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców działających wspólnie: konsorcjum firm Izan + Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz Naprzód Service sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

 

UZASADNIENIE:

Oferta konsorcjum firm Izan + Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz Naprzód Service sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt. (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, termin płatności – waga 10% - 10,00 pkt, zatrudnienie na umowę o pracę – waga 30% - 30,00 pkt).

 

Poza ofertą konsorcjum firm Izan + Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz Naprzód Service sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków nie złożono innych ofert.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) umowa w zakresie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta przed upływem 5 dni;

W sprawie podpisania umowy pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma poprzez przesłanie faksu zwrotnego na nr /12/ 3983701 lub e-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl

………………………….........................

W imieniu Zamawiającego

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum