Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2017 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia

Informację opublikowano: 2017-01-24

                 

Sprawa znak 141.2711.125.2017

Pismo numer: 141.2711.125.2017/1

               

 

                                        Kraków, 24 stycznia 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na usługę prenumeraty czasopism zagranicznych na rok 2017 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 1581-2017 z dnia 03.01.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:

  1. części I przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa
  2. części II przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa

 

UZASADNIENIE:

Oferta firmy ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części I przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 100 pkt. (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, termin płatności faktury – waga 40% - 40,00 pkt.).

 

Poza ofertą firmy ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa w części I zamówienia nie złożono innych ofert.

 

Oferta firmy ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części II przedmiotu zamówienia i otrzymała łącznie 100 pkt. (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, sposób dostawy – waga 40% - 40,00 pkt.).

 

Ponadto w zakresie części II zamówienia oferta firmy EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 95,8740  pkt (w kryterium: cena oferty (brutto) – waga 60% - 55,8740  pkt, sposób dostawy – waga 40% - 40,00 pkt.) i została sklasyfikowana na drugim miejscu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) umowa w zakresie części I zamówienia może zostać zawarta przed upływem 5 dni;
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa w zakresie części II zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma poprzez przesłanie faksu zwrotnego na nr /12/ 3983701 lub e-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl

………………………….........................

W imieniu Zamawiającego


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum