Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Informację opublikowano: 2017-01-26

Sprawa znak: 141.2711.132.2016                                                                      Kraków, dnia 26.01.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/14

Diag-Med Grażyna Konecka

ul. Ryżowa 51

02-495 Warszawa

mail: biuro@diag-med.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Diag-Med Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa; cena brutto: 3 416,24 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 6 firmy Diag-Med Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa wpłynęła jako jedyna w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.

 

Sprawa znak: 141.2711.132.2016                                                                      Kraków, dnia 01.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/20

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 6 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Krakchemia S. A.; ul. Pilotów 10; 31-462 Kraków; cena brutto: 16 010,70 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 3 firmy Krakchemia S. A.; ul. Pilotów 10; 31-462 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 9 firmy Idalia Ireneusz Wolak Sp. J.; ul. Zubrzyckiego 10; 26-610 Radom spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała 77,7195 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 37,7195 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

 

 

Sprawa znak: 141.2711.132.2016                                                                      Kraków, dnia 01.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/23

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 9 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Sigma-Aldrich Sp. z o. o.; ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań; cena brutto: 32 118,29 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 8 firmy Sigma-Aldrich Sp. z o. o.; ul. Szelągowska 30; 61-626 Poznań spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 9 firmy Idalia Ireneusz Wolak Sp. J.; ul. Zubrzyckiego 10; 26-610 Radom została odrzucona w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 26.01.2017r. (pismo nr 141.2711.132.2016/10) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących zastosowania dla pozycji 7, 8, 36, 47, 52, 64 i 65 w części 9 przedmiotu zamówienia preferencyjnej 8% stawki VAT. 

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.01.2017r. do godz. 13:00 do Zamawiającego nie wpłynęły żadne wymagane wyjaśnienia.

Tym samym treść oferty firmy Idalia Ireneusz Wolak Sp. J.nie odpowiada treści SIWZ w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

 

Sprawa znak: 141.2711.132.2016                                                                      Kraków, dnia 01.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/21

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 10 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 10 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy POL-AURA Jakub Ławrynowicz; Różnowo 62e; 11-001 Dywity; cena brutto: 6 344,34 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 4 firmy POL-AURA Jakub Ławrynowicz; Różnowo 62e; 11-001 Dywity wpłynęła w zakresie części 10 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 2 firmy BIONOVO Aneta Ludwig; ul. Nowodworska 7; 59-220 Legnica spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 10 przedmiotu zamówienia i otrzymała 76,6027 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 40,6027 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 36,00 pkt).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.    

 

Sprawa znak: 141.2711.132.2016                                                                      Kraków, dnia  03.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/24

bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Generała Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

mail: dzp@biomerieux.com

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; ul. Generała Józefa Zajączka 9; 01-518 Warszawa; cena brutto: 32 095,44 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 7 firmy bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; ul. Generała Józefa Zajączka 9; 01-518 Warszawa wpłynęła jako jedyna w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.

 

 

Sprawa znak: 141.2711.132.2016                                                                      Kraków, dnia 03.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/26

MERCK Sp. z o. o.

ul. Jutrzenki 137

02-231 Warszawa

mail: biuro@merckgroup.com

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 8 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: MERCK Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa; cena brutto: 16 698,87 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy MERCK Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa wpłynęła jako jedyna w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.

 

 

  


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum