Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Realizacja prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Numer: 141.2711.88.2016

Informację opublikowano: 2017-02-06

Kraków, dnia 06.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.88.2016/11

wg. rozdzielnika

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 203-366426 z dnia 20.10.2016 r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Konsorcjum Firm: Coprosa Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa – Lider, Construcciones Y Promociones Coprosa S. A., c/ Doctor Alfredo Martinez Nº 6 - 5º 33005 Oviedo, Hiszpania – Partner, cena netto 21 134 562,99 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 23% co daje kwotę brutto 25 995 512,44 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Konsorcjum Firm: Coprosa Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa – Lider, Construcciones Y Promociones Coprosa S. A., c/ Doctor Alfredo Martinez Nº 6 - 5º 33005 Oviedo, Hiszpania – Partner, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych -18% (18 pkt), gwarancja i rękojmia w zakresie urządzeń -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) -4% (4 pkt)).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 firmy Warbud S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, otrzymała łącznie 87,0314 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (47,0314 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych  -18% (18 pkt),gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń         -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 3 firmy SKB Development Sp. z o.o. Sp. k., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, otrzymała łącznie 89,8722 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (49,8722 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych  -18% (18 pkt), gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń  -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 4 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, Al. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa,  otrzymała  łącznie 94,0989 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (54,0989 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych -18% (18 pkt), gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń  -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 5 firmy Budimex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, otrzymała łącznie 90,9667 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (50,5667 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych      -18% (18 pkt), gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń                     -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 6 firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, otrzymała łącznie 77,6348 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (52,0348 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych -18% (3,6pkt),             gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń   -18% (18 pkt),  zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 7 firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków S.A., ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków, otrzymała łącznie 86,1537 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (46,1537 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych  - 18% (18 pkt),   gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń  -8% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 8 firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „Łęgprzem” Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, otrzymała łącznie 80,7031 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (40,7031 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych    -18% (18 pkt), gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń  -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 9 firmy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp.k., Jacewo 76, 88-100 Inowrocław, otrzymała  łącznie 89,6259 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (49,6259 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych  -18% (18 pkt), gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „Dombud” S.A., ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice, otrzymała  łącznie 82,6478 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (42,6478 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych -18% (18 pkt), gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń  -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 11 firmy Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, otrzymała  łącznie 92,2252 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (52,2252 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych   -18% (18 pkt),  gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń  -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 12 konsorcjum firm: Balzola Polska sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa - Lider, Construcciones Y Promociones Balzola S.A., Avenido Sabino Arana, 20 3º, 48013 Bilbao Hiszpania - Partner otrzymała  łącznie 92,6242 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (52,6242 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych  -18% (18 pkt),   gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń  -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 13 firmy Erbud S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, otrzymała  łącznie 89,4205 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (49,4205 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych  - 18%  (18 pkt),    gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń       -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

Oferta nr 14 firmy Re-Bau Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, otrzymała  łącznie 95,1936 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (55,1936 pkt),  gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych -18% (18 pkt),   gwarancja i  rękojmia w zakresie urządzeń    -18% (18 pkt), zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) - 4% (4 pkt)).

 

 

Zamawiający informuje ponadto, iż z uwagi na zastosowanie w niniejszym postępowaniu, tzw. procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, badaniu i ocenie w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegała wyłącznie oferta Wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy PZP,  po dniu 16 lutego 2017r., tj. po upływie 10 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 43 32 732.         

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum