Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Znak sprawy: 141.2711.27.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-08

Sprawa znak: 141.2711.27.2017

pismo nr 141.2711.27.2017/1

Kraków, dnia 08.06.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu dziekanatu WL UJ CM, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527805 - N - 2017 z dnia 07.06.2017r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu:

 1. W załączniku E do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający usuwa pozycję „przedsionek”.

  Zamawiający podkreśla, iż  zakres przedmiotu dotyczący tej pozycji jest wyłączony z opisu przedmiotu zamówienia i nie należy go wyceniać.

  Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajduje się: Załącznik E – opis przedmiotu zamówienia po  zmianach z dnia 08.06.2017 r., uwzględniający dokonane zmiany.

 2. Ogłoszenie o zamówieniu pkt II.9) :

  W punkcie II.9 Informacje dodatkowe, Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający dopuszcza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 13.06.2017r. o godzinie 10.00. Wizja lokalna odbędzie się przy ul. Św. Anny 12
  w Krakowie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego pokój nr 7.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany do SIWZ stanowią  jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

   


Powrót