Załącznik do ogłoszenia


Dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Znak sprawy: 141.2713.12.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-14

Sprawa znak: 141.2713.12.2017                                                                                                   Kraków, dnia 14.06.2017r.

 

 

           

Do wszystkich Wykonawców

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. (ogłoszenie nr 528686-N-2017 z dnia 08.06.2017 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

 

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza aby element zapewniający  warunek zamykanej przestrzeń roboczej jednocześnie zamykał oba niezależne rozdzielone stanowiska robocze bez możliwości niezależnego zamykania poszczególnych niezależnych stanowisk roboczych ?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza sterownik zapewniający ustawienie parametrów pracy komory dla oba niezależnych stanowisk roboczych  w sposób jednoczesny bez możliwości ustawień dla poszczególnych stanowisk roboczych oddzielnych parametrów ?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ, stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.

 

 

 
Powrót