Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Znak sprawy: 141.2711.27.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-16

                                                                                                                          Kraków, dnia 16.06.2017r.

Sprawa znak: 141.2711.27.2017

pismo nr 141.2711.27.2017/1

 

wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na dostawę i montaż mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu WL  UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 527805-N-2017 z dnia 07.06.2017r.oraz zmienionego w dniu 08.06.2017 w BZP pod numerem 94577 – 2017

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w postępowaniu jw. wpłynęło następujące pytanie, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 16.06.2017r.:

 Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ:

„Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP, posiadać aktualne atesty wytrzymałościowe i higieniczne PZH, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające przeznaczenie użytych materiałów do produkcji mebli.”

Zaznaczamy, iż jest to autorski projekt, jeżeli Zamawiający podtrzymuje konieczność okazania atestów, to proszę
o wskazanie jakie to mają być atesty i czego mają dotyczyć?

 

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, iż nie wymaga okazania atestów wytrzymałościowych i higienicznych PZH, certyfikatów lub innych dokumenty potwierdzających przeznaczenie użytych materiałów do produkcji mebli oraz w całości wykreśla pkt. 3) ppkt 1.3 SIWZ.

W konsekwencji Zamawiający nadaje nowe brzmienie SIWZ w pkt. 3) ppkt 1.3: „Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany do SIWZ, stanowią jej integralną część oraz powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

 

 

 


Powrót