Treść ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2018-10-25

Ogłoszenie nr 640539-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.
 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12 , 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
Numer referencyjny: 141.2711.96.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym – załącznik A i B do formularza oferty) ilości zamawianych materiałów biurowych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania do 40 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż: 1.2.1 Realizację sukcesywnych dostaw wraz z wniesieniem pod adres oraz do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przy składaniu danego zamówienia, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum znajdujących się na terenie miasta Krakowa tj.: ul. Św. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, oś. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamojskiego, ul. Podwale oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Krakowa. 1.2.2 Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJCM, 1.2.3 transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SIWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik A i B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ (plik w formacie Excel), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 1.4.1 część 1 zamówienia – materiały biurowe z wyłączeniem papieru; 1.4.2 część 2 zamówienia – papier do drukarek i kserokopiarek. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.6 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 1.6.1 Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy własnym środkiem transportu oraz wniesienia materiałów biurowych stanowiących przedmiot zamówienia, na własny koszt, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku max. do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego). 1.6.2 Termin zapłaty faktur za wykonane i odebrane przedmioty zamówienia ustala się na 21 dni kalendarzowych *warunek dodatkowo punktowany od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jednostce składającej zamówienie, która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń, zgodnie z terminem zadeklarowanym w pkt 1.3 Formularza oferty. 1.6.3 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na materiał biurowy wolny od wad, na swój koszt, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 1.6.4 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.6.5 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.6.6 Termin ważności na wszystkie dostarczane materiały biurowe nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności podanego przez producenta. 1.6.7 Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed jej upływem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania. 1.6.8 Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy - jak też poprzez uruchomioną wyłącznie na potrzeby Zamawiającego platformę internetową. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą elektroniczną). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione materiały w terminie max. do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia *warunek dodatkowo punktowany. 1.6.9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do utworzenia na potrzeby Zamawiającego platformy internetowej *warunek dodatkowo punktowany, która będzie zawierać wyłącznie spis materiałów biurowych, wymienionych w załączniku do SIWZ, wraz z ich opisem, ceną zgodną z ofertą Wykonawcy oraz czytelnym zdjęciem identyfikującym zaoferowany produkt. Wygląd, funkcjonalność i szczegółowy opis działania ww. platformy, musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM. Dostęp do platformy muszą posiadać wszystkie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Na platformie internetowej musi zostać utworzona zakładka dla upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM, która pozwoli mu na stały podgląd elektroniczny stanu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich zrealizowanych zamówień. 1.6.10 Wykonawca obowiązany będzie do dostarczenia raportów osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji elektronicznej (plik excel lub inny z możliwością edycji danych) najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca tj.: a) raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc, b) raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału, c) aportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Raport zbiorczy zawierający ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.6.11 Wszystkie materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt, logo, nazwę lub znak firmowy producenta. 1.6.12 Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada) a także na wezwanie Zamawiającego załączenia do najwyżej wypunktowanej oferty zdjęć wszystkich oferowanych produktów w wersji elektronicznej np. na płycie CD/DVD lub kolorowy wydruk A4 (fotografie muszą być czytelne, tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada). 1.6.13 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany warunków umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 1.6.14 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego asortymentu w terminie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia. 1.6.15 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/ kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 1.6.16 Zamówienia mogą być udzielane z realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A i/lub B do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją ceny oferty (Załącznik A i B do Formularza oferty): Nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku podpisania umowy po terminie 13.12.2018r. termin realizacji zostanie przesunięty o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30190000-7
30199230-1
30192121-5
30192125-3
30192130-1
30192131-8
30192150-7
22815000-6
22816000-3
22851000-0
30237430-2
30197220-4
30197630-1
30197644-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 343373,80
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku podpisania umowy po terminie 13.12.2018r. termin realizacji zostanie przesunięty o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, natomiast w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 zamówienia obejmujące sukcesywną dostawę materiałów biurowych lub dostawę papieru – o łącznej wartości wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Zamawiający przez sukcesywną dostawę rozumie minimum 100 dostaw w trakcie trwania jednego zamówienia, natomiast przez jedno zamówienie rozumie dostawę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy), w opisanym w zdaniu poprzednim zakresie i określonej wymaganej wartości, która w przypadku zamówienia realizowanego (okresowego lub ciągłego) musi być wykazana najpóźniej na dzień upływu terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik C do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz należy sporządzić wg wzoru i wytycznych zawartych w załączniku E do SIWZ – „Wykaz dostaw”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 2. Zdjęć wszystkich oferowanych produktów w wersji elektronicznej np. na płycie CD/DVD lub kolorowy wydruk A4 (fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę łączną dla części od 1 do 2 zamówienia wynoszącą 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100), 1.1 przy czym dla części 1 zamówienia kwotę 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), 1.2 natomiast dla części 2 zamówienia kwotę 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 110, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.96.2018. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania oferta i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas przygotowania platformy internetowej 10,00
Termin płatności 10,00
Czas realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – prawo zamówień publicznych 2. zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj. 1) zmiana terminu wykonania zamówień, o którym mowa w § 3 ust. 4 i zgłaszanych w trybie § 3 ust. 3 wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy , nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, 2) zmiany postanowień umowy związane ze: a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); b) zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie , c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, d) zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, e) zmianą sposobu, terminów dostarczania raportów, o których mowa w § 1 ust. 5, f) zmianą numeru katalogowego materiału biurowego objętego przedmiotem umowy lub jego loga/znaku firmowego, g)zmianą nazwy materiału biurowego przez producenta przy zachowaniu jego parametrów, h) zmianą terminu realizacji umowy określonego w §3 ust. 1 w związku z niewykorzystaniem wartości określonej w §2 ust. 1; 3) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 4) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 5) zmiana terminu wykonania zamówień, o których mowa w § 3 ust. 4 wywołana zawieszeniem produkcji lub wycofaniem z produkcji przedmiotu umowy i w konsekwencji zmianą na jego odpowiednik stosownie do zapisów § 1 ust. 13 mająca bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. 5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia – materiały biurowe z wyłączeniem papieru
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym – załącznik A i B do formularza oferty) ilości zamawianych materiałów biurowych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania do 40 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż: 1.2.1 Realizację sukcesywnych dostaw wraz z wniesieniem pod adres oraz do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przy składaniu danego zamówienia, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum znajdujących się na terenie miasta Krakowa tj.: ul. Św. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, oś. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamojskiego, ul. Podwale oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Krakowa. 1.2.2 Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJCM, 1.2.3 transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SIWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik A i B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ (plik w formacie Excel), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 1.4.1 część 1 zamówienia – materiały biurowe z wyłączeniem papieru; 1.4.2 część 2 zamówienia – papier do drukarek i kserokopiarek. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.6 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 1.6.1 Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy własnym środkiem transportu oraz wniesienia materiałów biurowych stanowiących przedmiot zamówienia, na własny koszt, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku max. do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego). 1.6.2 Termin zapłaty faktur za wykonane i odebrane przedmioty zamówienia ustala się na 21 dni kalendarzowych *warunek dodatkowo punktowany od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jednostce składającej zamówienie, która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń, zgodnie z terminem zadeklarowanym w pkt 1.3 Formularza oferty. 1.6.3 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na materiał biurowy wolny od wad, na swój koszt, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 1.6.4 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.6.5 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.6.6 Termin ważności na wszystkie dostarczane materiały biurowe nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności podanego przez producenta. 1.6.7 Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed jej upływem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania. 1.6.8 Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy - jak też poprzez uruchomioną wyłącznie na potrzeby Zamawiającego platformę internetową. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą elektroniczną). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione materiały w terminie max. do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia *warunek dodatkowo punktowany. 1.6.9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do utworzenia na potrzeby Zamawiającego platformy internetowej *warunek dodatkowo punktowany, która będzie zawierać wyłącznie spis materiałów biurowych, wymienionych w załączniku do SIWZ, wraz z ich opisem, ceną zgodną z ofertą Wykonawcy oraz czytelnym zdjęciem identyfikującym zaoferowany produkt. Wygląd, funkcjonalność i szczegółowy opis działania ww. platformy, musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM. Dostęp do platformy muszą posiadać wszystkie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Na platformie internetowej musi zostać utworzona zakładka dla upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM, która pozwoli mu na stały podgląd elektroniczny stanu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich zrealizowanych zamówień. 1.6.10 Wykonawca obowiązany będzie do dostarczenia raportów osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji elektronicznej (plik excel lub inny z możliwością edycji danych) najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca tj.: a) raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc, b) raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału, c) aportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Raport zbiorczy zawierający ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.6.11 Wszystkie materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt, logo, nazwę lub znak firmowy producenta. 1.6.12 Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada) a także na wezwanie Zamawiającego załączenia do najwyżej wypunktowanej oferty zdjęć wszystkich oferowanych produktów w wersji elektronicznej np. na płycie CD/DVD lub kolorowy wydruk A4 (fotografie muszą być czytelne, tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada). 1.6.13 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany warunków umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 1.6.14 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego asortymentu w terminie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia. 1.6.15 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/ kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 1.6.16 Zamówienia mogą być udzielane z realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A i/lub B do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją ceny oferty (Załącznik A i B do Formularza oferty): Nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku podpisania umowy po terminie 13.12.2018r. termin realizacji zostanie przesunięty o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30190000-7, 30199230-1, 30192121-5, 30192125-3, 30192130-1, 30192131-8, 30192150-7, 22815000-6, 22816000-3, 22851000-0, 30237430-2, 30197220-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 187961,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas przygotowania platformy internetowej 10,00
Termin płatności 10,00
Czas realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku podpisania umowy po terminie 13.12.2018r. termin realizacji zostanie przesunięty o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 zamówienia – papier do drukarek i kserokopiarek.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym – załącznik A i B do formularza oferty) ilości zamawianych materiałów biurowych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania do 40 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż: 1.2.1 Realizację sukcesywnych dostaw wraz z wniesieniem pod adres oraz do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przy składaniu danego zamówienia, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum znajdujących się na terenie miasta Krakowa tj.: ul. Św. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, oś. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamojskiego, ul. Podwale oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Krakowa. 1.2.2 Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJCM, 1.2.3 transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SIWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik A i B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ (plik w formacie Excel), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 1.4.1 część 1 zamówienia – materiały biurowe z wyłączeniem papieru; 1.4.2 część 2 zamówienia – papier do drukarek i kserokopiarek. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.6 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 1.6.1 Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy własnym środkiem transportu oraz wniesienia materiałów biurowych stanowiących przedmiot zamówienia, na własny koszt, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku max. do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego). 1.6.2 Termin zapłaty faktur za wykonane i odebrane przedmioty zamówienia ustala się na 21 dni kalendarzowych *warunek dodatkowo punktowany od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jednostce składającej zamówienie, która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń, zgodnie z terminem zadeklarowanym w pkt 1.3 Formularza oferty. 1.6.3 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na materiał biurowy wolny od wad, na swój koszt, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 1.6.4 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.6.5 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.6.6 Termin ważności na wszystkie dostarczane materiały biurowe nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności podanego przez producenta. 1.6.7 Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed jej upływem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania. 1.6.8 Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy - jak też poprzez uruchomioną wyłącznie na potrzeby Zamawiającego platformę internetową. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą elektroniczną). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione materiały w terminie max. do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia *warunek dodatkowo punktowany. 1.6.9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do utworzenia na potrzeby Zamawiającego platformy internetowej *warunek dodatkowo punktowany, która będzie zawierać wyłącznie spis materiałów biurowych, wymienionych w załączniku do SIWZ, wraz z ich opisem, ceną zgodną z ofertą Wykonawcy oraz czytelnym zdjęciem identyfikującym zaoferowany produkt. Wygląd, funkcjonalność i szczegółowy opis działania ww. platformy, musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM. Dostęp do platformy muszą posiadać wszystkie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Na platformie internetowej musi zostać utworzona zakładka dla upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM, która pozwoli mu na stały podgląd elektroniczny stanu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich zrealizowanych zamówień. 1.6.10 Wykonawca obowiązany będzie do dostarczenia raportów osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji elektronicznej (plik excel lub inny z możliwością edycji danych) najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca tj.: a) raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc, b) raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału, c) aportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Raport zbiorczy zawierający ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.6.11 Wszystkie materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt, logo, nazwę lub znak firmowy producenta. 1.6.12 Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada) a także na wezwanie Zamawiającego załączenia do najwyżej wypunktowanej oferty zdjęć wszystkich oferowanych produktów w wersji elektronicznej np. na płycie CD/DVD lub kolorowy wydruk A4 (fotografie muszą być czytelne, tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada). 1.6.13 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany warunków umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 1.6.14 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego asortymentu w terminie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia. 1.6.15 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/ kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 1.6.16 Zamówienia mogą być udzielane z realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A i/lub B do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją ceny oferty (Załącznik A i B do Formularza oferty): Nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku podpisania umowy po terminie 13.12.2018r. termin realizacji zostanie przesunięty o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197630-1, 30197630-1, 30197644-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 155412,20
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas przygotowania platformy 10,00
Termin płatności 10,00
Czas realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku podpisania umowy po terminie 13.12.2018r. termin realizacji zostanie przesunięty o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
 


Powrót