Treść ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-14

Ogłoszenie nr 546478-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.
 
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12 , 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. 244
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny: 141.2711.41.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

1.1.1. Część 1 : Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, w tym:

a) Element I - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń,

b) Element II – Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, wandalizmu;

1.1.2. Część 2 : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania mienia;

1.1.3. Część 3 : Ubezpieczenie komunikacyjne;

1.1.4. Część 4 : Ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych;

1.1.5. Część 5 : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

1.1.6. Część 6 : Ubezpieczenie jednostek pływających.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy generalnej (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ).

1.2.1. Informacje o Zamawiającym niezbędne do oceny ryzyka są zawarte w niżej wskazanych załącznikach:

a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz budynków UJ CM,

b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pojazdów,

c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o szkodach.

1.3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

1.4 Zamawiający informuje, że dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części przedmiotu zamówienia.

1.5 Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

1.6 Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia biegu okresu polisowego.

1.7 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji usług na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019, poz. 381 z późn. zm.).

1.8 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

1.9 Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

1.10 Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

1.11 Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy generalnej stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

1.12 Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
66515000-3
66516400-4
66514110-0
66516100-1
66512000-2
66516300-3
66512100-3
66514150-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 358316,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług ubezpieczeniowych, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, odpowiednio dla każdej części z osobna, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także, że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

1. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia:

1.1. Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy osoba/osoby skierowana/e do realizacji umowy, wykonujące czynności koordynatora ds. likwidacji szkód dla każdej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazaną/e osobę/y realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.

1.2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę w zakresie jakim dotyczy, Wykonawca winien złożyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, przy czym rozpoczęcie przez wskazaną/e osobę/y realizacji tej/ych umowy/ów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia.

1.3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osobę/y będącą/e pracownikiem/ami, o których mowa w pkt 1. powyżej.

1.4. W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby/ób, o których mowa w pkt. 1. lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby/ób wskazanej/ych w pkt 1. powyżej na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy.

2. Termin wykonania zamówienia w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

2.1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy odpowiednio z uwzględnieniem dwóch jednorocznych okresów polisowych (rozliczeniowych) w następujących terminach:

2.1.1. Część 1, 2,4 oraz 5 :

a) I okres polisowy: 14.07.2019r. od godz. 00:00 – 13.07.2020r. do godz. 24:00,

b) II okres polisowy: 14.07.2020r. od godz. 00:00 – 13.07.2021r. do godz. 24:00,

2.1.2. Część 3: W przypadku części 3 przedmiotu zamówienia tj. Ubezpieczenia komunikacyjnego, Zamawiający zaznacza, iż w 1 roku trwania umowy generalnej okres obowiązywania ubezpieczenia poszczególnych pojazdów rozpocznie się po upływie dat ekspiracji dotychczasowych polis z możliwością wyrównania okresów w kolejnym roku ubezpieczenia.

2.1.3. Część 6: 2 lata dla umowy generalnej; 12 miesięczne okresy polisowe poczynając od dnia następnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia.

2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresów ubezpieczenia będących tożsamymi z okresami polisowymi (rozliczeniowymi) zostały określone w Załączniku nr 1 do umowy generalnej (tożsamym z Załącznikiem nr 1 do SIWZ).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 381 z późn. zm.), przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę na daną część przedmiotu zamówienia, posiadał w odniesieniu do tej części uprawnienia w zakresie: a) dla części 1, co najmniej w grupie ubezpieczeń 7, 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, b) dla części 2, co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, c) dla części 3, co najmniej w grupie ubezpieczeń 3 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, d) dla części 4, co najmniej w grupie ubezpieczeń 1, 2, 17 i 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, e) dla części 5, co najmniej w grupie ubezpieczeń 1 i 2 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, f) dla części 6, co najmniej w grupie ubezpieczeń 6 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0–1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku A do Formularza oferty oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 381 z późn. zm.), lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów aktualne zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie, lub poświadczone aktualne oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty z załącznikami, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Załącznikiem B do Formularza oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia, tj.: 1.1 w zakresie części pierwszej w wysokości 4 000,00 zł, 1.2 w zakresie części drugiej w wysokości 900,00 zł, 1.3 w zakresie części trzeciej w wysokości 1 100,00 zł, 1.4 w zakresie części czwartej w wysokości 1 300,00 zł, 1.5 w zakresie części piątej w wysokości 2 900,00 zł, 1.6 w zakresie części szóstej w wysokości 200,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 310). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.41.2019.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Pokrycie ryzyk fakultatywnych 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy Generalnej w przypadkach wskazanych w paragrafie 11 wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 : Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, w tym: a) Element I - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, b) Element II – Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, wandalizmu; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy generalnej (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 1.2.1. Informacje o Zamawiającym niezbędne do oceny ryzyka są zawarte w niżej wskazanych załącznikach: a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz budynków UJ CM, b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pojazdów, c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o szkodach. 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 4. Zamawiający informuje, że dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia biegu okresu polisowego. 7. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji usług na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019, poz. 381 z późn. zm.). 8. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy generalnej stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 12. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 140454,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Pokrycie ryzyk fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania mienia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia w Części 2 jest - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania mienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy generalnej (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 2.1. Informacje o Zamawiającym niezbędne do oceny ryzyka są zawarte w niżej wskazanych załącznikach: a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz budynków UJ CM, b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pojazdów, c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o szkodach. 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 4. Zamawiający informuje, że dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia biegu okresu polisowego. 7. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji usług na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019, poz. 381 z późn. zm.). 8. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 10.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy generalnej stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 12. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516400-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Pokrycie ryzyk fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 : Ubezpieczenie komunikacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest - Ubezpieczenie komunikacyjne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy generalnej (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 2.1. Informacje o Zamawiającym niezbędne do oceny ryzyka są zawarte w niżej wskazanych załącznikach: a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz budynków UJ CM, b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pojazdów, c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o szkodach. 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 4. Zamawiający informuje, że dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia biegu okresu polisowego. 7. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji usług na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019, poz. 381 z późn. zm.). 8. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 10.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy generalnej stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 12. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516100-1, 66512000-2, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37708,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Pokrycie ryzyk fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Część 4 : Ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest - Ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy generalnej (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 2.1. Informacje o Zamawiającym niezbędne do oceny ryzyka są zawarte w niżej wskazanych załącznikach: a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz budynków UJ CM, b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pojazdów, c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o szkodach. 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 4. Zamawiający informuje, że dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia biegu okresu polisowego. 7. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji usług na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019, poz. 381 z późn. zm.). 8. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy generalnej stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 12. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 43500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Pokrycie ryzyk fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Część 5 : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy generalnej (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 2.1. Informacje o Zamawiającym niezbędne do oceny ryzyka są zawarte w niżej wskazanych załącznikach: a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz budynków UJ CM, b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pojazdów, c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o szkodach. 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 4. Zamawiający informuje, że dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia biegu okresu polisowego. 7. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji usług na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019, poz. 381 z późn. zm.). 8. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 9.Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy generalnej stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 12. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 96866,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Pokrycie ryzyk fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Część 6 : Ubezpieczenie jednostek pływających

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest - Ubezpieczenie jednostek pływających. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy generalnej (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 2.1. Informacje o Zamawiającym niezbędne do oceny ryzyka są zawarte w niżej wskazanych załącznikach: a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz budynków UJ CM, b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pojazdów, c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o szkodach. 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 4. Zamawiający informuje, że dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia biegu okresu polisowego. 7. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji usług na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019, poz. 381 z późn. zm.). 8. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy generalnej stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. 12. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514150-2, 66516300-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7788,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Pokrycie ryzyk fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 
 
 


Powrót