Treść ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-04

04/10/2019    S192    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Spektrometry masy

2019/S 192-465662

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Tel.: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 123983701
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36 miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

 

Numer referencyjny: 141.2711.72.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38433100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A1, A2 i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ.

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 3) SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 447 200.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Katedra Farmakologii UJ CM, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków, POLSKA.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36 miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje najem, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację (w tym: gazy techniczne oraz inne elementy niezbędne do instalacji i uruchomienia spektrometru dostarcza Wykonawca), uruchomienie, przeprowadzenie testów (zgodnie z zaleceniami producenta) potwierdzających spełnienie funkcji opisanych w SIWZ, autoryzowany serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług serwisowych, zwanych dalej usługami oraz przeprowadzenie dwóch szkoleń: szkolenie minimum 2 dniowe z zakresu obsługi urządzenia dla 4 osób, minimum 15 godzin zegarowych, w siedzibie Użytkownika, tj. Katedrze Farmakologii UJ CM w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia oraz dodatkowego szkolenia aplikacyjnego z zakresu technologii Data Independent Acquisition (DIA) szkolenie minimum 2 dniowe dla 4 osób, minimum 15 godzin zegarowych, w siedzibie Użytkownika, tj. w Katedrze Farmakologii UJ CM w terminie do 6 miesięcy od daty zakończenia instalacji i przekazania urządzenia do eksploatacji.

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenie (system), nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.

1.4 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

1.5 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

1.6 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika, tj. Katedry Farmakologii UJ CM, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków, POLSKA.

1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

1.8 Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 14.10.2019 r. pod adresem: Katedra Farmakologii UJ CM, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków, POLSKA, pokój 3.04 o godzinie 10:00.

1.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.11 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 155), potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności).

1.12 Zakres zamówienia podstawowego obejmuje w szczególności:

1.12.1 Dostawę wraz z transportem na koszt Wykonawcy, przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach wskazanych w pkt 3) 1.6 SIWZ pod adres: Katedra Farmakologii UJ CM, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków, POLSKA.

1.12.2 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, ustawienie, instalację, (gazy techniczne oraz inne elementy niezbędne do instalacji i uruchomienia spektrometru dostarcza Wykonawca),

Uruchomienie przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie testów potwierdzających spełnienie funkcji opisanych w SIWZ.

1.12.3 Wykonawca zapewnia ubezpieczenie przedmiotu umowy w okresie do daty odbioru przedmiotu umowy.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-użytkowe / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto (suma zamówienia podstawowego i opcji) / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 447 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

Zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje przedłużenie umowy najmu dostarczonego urządzenia (systemu) na okres kolejnych 36 miesięcy na warunkach i zgodnie z wymaganiami jak dla zamówienia podstawowego.

 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia:

a) dostawa z montażem instalacją uruchomieniem i przeprowadzeniem testów w terminie do 56 dni kalendarzowych liczonych od zawarcia umowy.

b) okres najmu dla zamówienia podstawowego 36 miesięcy od daty przekazania przedmiotu najmu w użytkowanie,

c) okres najmu dla zamówienia objętego prawem opcji 36 m-cy od daty upływu okresu najmu zam. podst.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Opisane zostały w pkt 16) SIWZ, tj. we wzorze umowy.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

 

Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pokój nr 246, II piętro, POLSKA.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 447 200,00 PLN netto.

Wartość zamówienia opcji wynosi 723 600,00 PLN netto.

Wartość razem za zamówienie podstawowe i opcje wynosi 2 170 800,00 PLN netto.

8) Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę łączną 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1 pieniądzu;

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.72.2019.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.2 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Pozostałe zapisy dotyczące Wadium są zawarte w pkt 8) SIWZ.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

9. Pozostałe informacje zawarte w pkt 17) SIWZ.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2019


Powrót